จาริกบุญ-จารึกธรรม

Languageไทย
Abstract
...ถ้าได้น้อมนำโยงเอาเรื่องราวและสิ่งที่เราได้ผ่านมานี้ มาบรรจบกับเรื่องของหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ประกอบกับการรู้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาก็คิดว่าจะได้คติธรรม จะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และได้บทเรียนต่างๆ ที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนชีวิตของตน และในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ สังคม และมนุษยชาติทั้งปวง อันจะก่อให้เกิดผลดีงามอย่างกว้างขวางยั่งยืน...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์ นายแพทย์สง่า นิลวรางกูล และคณะบุญจาริก at สังเวชนียสถาน และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (พฤษภาคม ๒๕๔๗)  มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๘ (พฤษภาคม ๒๕๕๓) มีการเพิ่มเติม
First publishing:September 2539
Latest publishing onPublishing no. 52 1 March 2562
ISBN974-8239-28-4
Dewey no.BQ4055
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.