ตามทางพุทธกิจ

Languageไทย
Abstract

...อาศัยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีกุศลเจตนาความปลาบปลื้มยินดีที่เกิดขึ้น จึงมีปีติอันประกอบด้วยธรรม หรือเป็นปีติในธรรมเรียกว่าธรรมปีติยิ่งถ้าได้เจริญธรรมข้ออื่นๆ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนด้วย เช่น สมาธิ ปัญญา เป็นต้น ก็จะทำให้ความปีติในธรรมนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ คือความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปอีก พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธมฺมปีติ สุขํ เสติ แปลว่า ผู้อิ่มใจในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข หรือว่าอยู่เป็นสุข...

from ธรรมกถา ปาฐกถา for คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ และคณะ at พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และบางส่วนเนื้อหาแสดงในประเทศไทย
Development
  • "ตามทางพุทธกิจ" เป็นการรวบรวมธรรมกถาที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดง ณ พุทธสังเวชนียสถานสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาบางแห่ง ในประเทศอินเดีย ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเรื่องที่บรรยายภายหลังในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ๒ เรื่อง คือ คำบรรยายทบทวนการเดินทาง และเรื่องอินเดียในระหว่าง และหลังพุทธกาล เฉพาะเรื่องสุดท้าย อินเดียในระหว่าง และหลังพุทธกาล หรืออินเดียแดนเทวดานั้น เป็นธรรมกถาซึ่งแสดงที่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘
First publishing:August 2531
Latest publishing onPublishing no. 16 March 2558
ISBN974-8357-34-1
Dewey no.BQ888
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.