ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย

Languageไทย
Abstract
"...หลักของเศรษฐศาสตร์ คือการสนองความต้องการ แต่ในพุทธศาสตร์จะมีการพิจารณาว่า ความต้องการนั้นให้เกิดคุณภาพชีวิต หรือทำลายคุณภาพชีวิต แล้วจึงจะสนองหรือระงับ ไม่เหมือนกัน"

"...ถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตเศรษฐศาสตร์ จะจำกัดตัวเองอยู่ในขอบเขตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้แล้ว ส่วนพุทธศาสนานันมองเรื่องของการผลิต การบริโภค และการวิภาคแจกจ่าย โดยไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่มาซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราได้ หรืออยู่ในการตลาด แต่มองไปถึงกิจกรรมทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านวัตถุที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป"
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย at มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปลี่ยนชื่อจาก - เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
Development
  • เดิมชื่อว่า "เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์"
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๓๑) ในชื่อเดิมว่า "เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์" มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมธีรราชมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๓๒) ในชื่อใหม่ว่า "ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
First publishing:November 2531
Latest publishing onPublishing no. 9 November 2550
ISBN974-7892-14-6
Dewey no.BQ4570.E25
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.