ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์แพทย์ และพยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุม จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช at โรงพยาบาลศิริราช
เปลี่ยนชื่อจาก - ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
Development

ชื่อเดิ่ม ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร? : ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร/การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๖)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ (ธันวาคม ๒๕๔๙) - แปลงข้อมูลเดิมจากระบบ MC สู่ PC
  • พิมพ์ครั้งที่ ๖ - จัดวางรูปแบบ-ซอยย่อหน้า กับทั้งปรับแก้ชื่อเป็น ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
First publishing:August 2536
Latest publishing onPublishing no. 0
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.