ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์

Languageไทย
Abstract
...ต้องสำนึกอยู่เสมอว่า การศึกษาของเรานี้เท่าที่ได้ดำเนินมา เรากำลังพยายามที่จะให้ฐานะ อย่างน้อยในด้านรูปแบบให้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาทั่วไป ในบ้านเมืองไทยก็ตาม ในสังคมของโลกก็ตาม คือให้มีปริญญาเอก แต่เราจะหยุดแค่ั้นั้นไม่ได้ จะต้องก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้นำในทางการศึกษา เริ่มด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ความเป็นเลิศทางวิชาการก็ยังไม่เพียงพอ จะต้องให้มาถึงขั้นเป็นผู้นำในการที่จะชี้ช่องทางใหม่ในการศึกษา แก่วงการศึกษาสมัยปัจจุบัน ตลอดจนอารยธรรมของโลกทั้งหมด ช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากภาวะติดตัน และปัญหาของยุคปัจจุบัน เข้าถึงความรู้จริง ความดีงาม และความสุข ซึ่งเป็นจุดหมายที่แท้ของการศึกษา และการสร้างสรรค์อารยธรรม...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for อธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุม at มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
First publishing:September 2531
Latest publishing onPublishing no. 7 September 2531
ISBN974-575-026-3
Dewey no.BQ6140
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.