ธรรมะชนะเอดส์

Languageไทย
Abstract

เมื่อมองให้ถูกต้องด้วยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นได้ว่า การป่วยโรคเอดส์นี้ เป็นการพลิกผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลิกผันโชคชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดี ให้เกิดมีผลในทางบวกได้อย่างเต็มที่ จนอาจกลายเป็นกาลเวลาและช่วงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด

ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจจะรังสรรค์สิ่งที่ดีงาม สร้างความก้าวหน้างอกงามทางภูมิธรรมภูมิปัญญา ให้แก่อารยธรรม และกลายเป็นผู้พลิกผันอารยธรรมให้กลับฟื้นคืนดีขึ้นมาก็ได้

from การประพันธ์ for คณะผู้เข้าร่วมประชุม อ่านโดย พระครรชิต คุณวโร at ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
Development
  • "ธรรมะชนะเอดส์" เดิมเป็นบทความที่เขียนขึ้น แทนการแสดงปาฐกถา ตามที่ได้รับอาราธนาและมอบให้พระครรชิต คุณวโร นำไปอ่านในช่วงก่อนปิดการสัมมนาเอดส์ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖
  • การพิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๘) จัดพิมพ์โดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
First publishing:August 2546
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN974-465-027-3
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.