ผู้พิพากษา ตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล

…ธรรมะสำหรับผู้พิพากษาก็คือธรรมะอันเดียวกับที่รักษาชีวิตและสังคมมนุษย์ที่ต้องใช้สำหรับทุกคนนั่นเอง แต่ผู้พิพากษาเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ เพราะถือว่าผู้พิพากษาเป็นตุลา คือเป็นตราชูของสังคม

ในการที่จะรักษาสังคมไว้นั้น ท่านผู้พิพากษาเป็นแบบอย่างในขึ้นปฏิบัติการเลยทีเดียวว่า เราจะต้องรักษาสังคมให้อยู่ดี มีความสุขความเจริญโดยเฉพาะมีความมั่นคงอยู่ได้ ด้วยความเป็นธรรมที่ตั้งอยู่บนฐานของจิตใจที่มีพรหมวิหาร 4 ประการ อันมีอุเบกขาลงไปอยู่ในธรรม ที่ปัญญาบอกให้แล้วก็ออกสู่ปฏิบัติการด้วยสมานัตตตาซึ่งเป็นที่แสดงออกของอุเบกขา แล้วก็มั่นใจแน่ว่าแนบสนิทอยู่กับธรรม...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล และผู้พิพากษาบางท่าน พร้อมทั้งญาติมิตรของคุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล at กุฏิเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน on/in 2 October 2550
First publishing 2552
Latest publishing onPublishing no. 6 October 2562
ISBN978-616-269-271-0, 978-616-90770-2-2
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.