พุทธธรรม ฉบับเดิม

Languageไทย
Abstract

 ...ขณะที่เราเพ่งดูเฉพาะผลอย่างหนึ่ง ว่าเกิดจากปัจจัยหลากหลายพรั่งพร้อมนั้น ต้องทราบด้วยว่าที่แท้นั้น ต้องมองให้ครบทั้งสองด้าน คือ

  • ๑. ผลแต่ละอย่าง เกิดโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
  • ๒. ปัจจัย (ที่ร่วมกันให้เกิดผลอย่างหนึ่งนั้่น) แต่ละอย่าง หนุนให้เกิดผลหลายอย่างในธรรมชาติที่แท้จริงนั้น ความสัมพันธ์และประสานส่งผลต่อกัน ระหว่างปัจจัยทั้งหลายมีความละเอียดซับซ้อนมาก จนต้องพูดรวมๆ ว่า "ผลหลากหลาย เกิดจากเหตุ(ปัจจัย)... เอนก"
from การประพันธ์
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔) รวมอยู่ในหนังสือชุด "วรรณไวทยากร" โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดพิมพ์ถวาย พระจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในโอกาสที่พระชนม์ครบ ๘๐ พรรษา
  • การพิมพ์ครั้งทึ่ ๕ (๒๕๒๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๙ (๒๕๔๓) ยุคที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ความหนาเพิ่มจาก ๒๐๖หน้า เป็น ๒๕๘ หน้า
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (๒๕๔๔) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
First publishing:25 August 2514
Latest publishing onPublishing no. 55 May 2562
ISBN974-344-154-9
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.