มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์

Languageไทย
Abstract

 

...เมื่อโลกเจริญมาถึงยุคที่เรียกว่า เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว ถ้ามนุษย์เป็นผู้ถือตัวว่ามีอารยธรรม ยังไม่ยอมพัฒนาระบบวิธีคิดและแก้ไขระบบคุณค่าที่ยึดถือเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มพวก เนื่องจากลัทธินิยมทางศาสนาและพงศ์เผ่าเหล่ากอ เพื่อปรับระบบพฤติกรรมเสียใหม่ มนุษยชาติก็ปราศจากความหวังที่จะมีสังคมแห่งสันติสุข...

...แต่ตรงกันข้าม ปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนสงคราม มีศักยภาพที่จะรุนแรงยิ่งกว่าความขัดแย้งด้านลัทธินิยม หรืออุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเสียอีก เพราะเขาไม่อาจแม้แต่จะยกเอาตัวปัญหาขึ้นมาพูดจาทำความเข้าใจกัน...

 

from ธรรมเทศนา for คณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาศาสนาเปรียบเทียบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๔๐ at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • เดิมชื่อว่า "ทัศนะของพุทธศาสนาต่อศาสนาอื่น" (ตามคำอาราธนา)
  • พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๒) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จากคำบรรยายเดิมขยายออกไปอีกเท่าตัว จัดพิมพ์โดย คณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาศาสนาเปรียบเทียบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๔๐
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (สิงหาคม ๒๕๕๒) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๔๘) คือ  ครั้งแรกที่พิมพ์ในระบบ PC, มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย คณะ ๑๒ มิตร พิมพ์ภวายเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระพรหมคุณาภรณ์ เนื่องในพิธีรับหิรัญบัฏ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
  • "มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์"  เนื้อหาภาค ๒ "ภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์" ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งผู้เรียบเรียงชี้แจงไว้ตอนท้ายของเนื้อหาภาคนี้
First publishing:July 2542
Latest publishing onPublishing no. 12 April 2557
ISBN974-662-825-9, 974-7891-90-5
Dewey no.BQ4570.P4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.