การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

...เป็นไปได้ไหมว่าคนไทยเราจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ ที่กำลังมีปัญหามาก ถ้าหากว่าเราจะสำนึกและคิดด้วยปัญญา เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ได้หรือ จำเป็นที่เราจะต้องมีจุดหมายอันสูงที่มุ่งจะแก้ปัญหาของโลก และคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่คอยแต่จะตามเขา แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ใช่จะไปต่อต้าน แต่เป็นการช่วยกันร่วมมือกันแก้ปัญหา เราอาจจะช่วยอเมริกาแก้ปัญหาได้ด้วยซ้ำไป แต่เรามีไหมภูมิธรรมภูมิปัญญาที่จะช่วยเขา ถ้าเราจะทำการในทางสร้างสรรค์อย่างนี้ แน่นอนว่าเราจะต้องมีการวิจัยให้ได้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ถูกต้องมา...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๓๘ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) at โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพมหานคร on/in 17 November 2538
First publishing 2541
Latest publishing onPublishing no. 15 September 2559
ISBN974-7891-86-7, 974-89615-6-7
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.