รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง

...ทางรัฐมีหน้าที่ต่อไปอีก คือจะต้องพยายามให้ศาสนาบริสุทธิ์ เพื่อให้มีธรรมดำรงอยู่สืบต่อไปในสังคมหรือในโลกนี้ การทำสังคยานาก็ดี การกำจัดชำระล้างศาสนาในบางสมัยก็ดี เป็นเรื่องที่จัดได้ว่าอยู่ในหน้าที่ข้อนี้ ... เมื่อมีเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยขึ้นในวงการพระศาสนา รัฐก็เข้ามาอุปถัมภ์คณะสงฆ์ในการทำำสังคยานาร้อยกรองพระธรรมวินัย เพื่อรักษาธรรมที่บริสุทธิ์ไว้ ... สำหรับประเทศที่ไม่มีเอกภาพทางศาสนา ปัญหาเรื่องการระวังความสัมพันธ์ที่เป็นไปในแง่ลบนี้ อาจจะมากสักหน่อย ส่วนประเทศที่มีเอกภาพในทางศาสนา ก็มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ในแง่บวกมากขึ้น ... ส่วนทางฝ่ายรัฐ ถ้าไม่มีช่องทางที่จะผูกพันประสานกับศาสนา ศาสนาก็อาจเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนได้ง่าย เมื่อประชาชนแตกแยกแล้ว ก็เกิดผลเสียแก่รัฐ...

LanguageThai
from การสนทนาธรรม for พระมหาอินศร จินฺตาปญโญ
Renamed from ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในรอบ ๒ ทศวรรษ
Development
  • เดิมชื่อว่า "ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในรอบ ๒ ศตวรรษ" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • พิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๒๕) ในนิตยสารรายเดือน "พุทธจักร" ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔
First publishingApril 2525
Latest publishing onPublishing no. 4 May 2539
ISBN974-7890-00-3
Dewey no.BQ4570.S7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.