ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร

Languageไทย
Abstract
...คนเรานี้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ทรัพย์ภายนอกเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นของกลางๆ จะทำให้เกิดคุณก็ได้ เกิดโทษก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงจะต้องปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้อง คือ ทำให้เกิดผลในทางที่เป็นประโยชน์มีคุณค่า แต่การที่จะทำให้สำเร็จผลได้อย่างนี้ ก็คือการที่จะต้องมีทรัพย์ภายในขึ้นมาเป็นฐาน...
from ธรรมเทศนา for แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล และญาติมิตร
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๘) พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด จัดพิมพ์โดย แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
First publishing:December 2538
Latest publishing onPublishing no. 19 October 2558
ISBN974-7980-58-5, 974-89380-9-3
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.