การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน

...การที่เขาทำลายขอบเขตทางรูปธรรม ที่แบ่งกั้นออกไปให้โลกไร้พรมแดน ในขณะที่จิตใจของเขายังคับแคบอยู่ ก็ยิ่งกลายเป็นการขยายขอบเขตของการขัดแย้ง เบียดเบียนให้กว้างขวางออกไป ถ้าอย่างนี้โลกที่ไร้พรมแดนก็อาจจะกลายเป็นโลกแห่งการขัดแย้งเบียดเบียน สงคราม และการทำลายล้างอย่างไร้พรมแดน...

...ถ้าจะให้โลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกแห่งสันติสุข ก็จะต้องพัฒนาคนให้มีจิตใจที่ไร้พรมแดน ซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์จะต้องมีปัญญาที่ไร้พรมแดน ในความหมายว่า เป็นปัญญาที่รู้เข้าใจถึงความจริงของโลกและชีวิต ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกทั้งหมด จนมีจิตใจร่วมกันด้วยเมตตาไมตรี...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อสันติภาพ" at ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย on/in 16 August 2539
First publishingDecember 2541
Latest publishing onPublishing no. 4 September 2546
ISBN974-7891-78-6, 974-268-6599, 974-344-286-3
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.