เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics

...กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เป็นกิจกรรมที่ครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์นั้น ใช้ไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าจะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหามนุษย์ ก็จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตก็ดี การทำงานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจ่ายก็ดี เป็นกิจกรรมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดีงาม เราสามารถทำให้กิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอย่าง เป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตลอดเวลา และนี่เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าที่แท้จริง...

LanguageThai-English
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมประชุม at หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร on/in 9 March 2531
Translated from เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
by J. B. Dhammavijaya
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๑) พากย์ไทย จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. ๒๕๓๗) พากย์ ไทย-อังกฤษ จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๗ (๒๕๔๓) พากย์ไทย ปรับรูปแบบเนื้อหาเดิมและเขียนส่วนเพิ่มต่อท้ายเป็น บทพิเศษ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๙ (มีนาคม ๒๕๔๘) พากย์ไทย มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม, พากย์อังกฤษ คือ Buddist Economics ฉบับ 1st Edition แปลโดย J.B. Dhammavijaya (๒๕๓๕)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (มกราคม ๒๕๕๑) ตรงกับฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๙
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก "ความเป็นมาของหนังสือ"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๕ (มกราคม ๒๕๕๙) เพิ่มเติมเนื้อหาแปลภาษาอังกฤษของ บทพิเศษ โดย Robin Moore
First publishingAugust 2531
Latest publishing onPublishing no. 19 May 2565
ISBN974-87948-7-3, 974-344-385-1
Dewey no.BQ4570.E25

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.