สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์

Languageไทย
Abstract

...มนุษย์จะต้องไม่ประมาทในการศึกษา ต้องเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยต่างๆ เรื่องการส่งผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาิติให้ชัดเจนและทั่วตลอดยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องถ่อมตัวให้มากเพราะแทบจะไม่มีทางเลยที่จะรู้ได้สมบูรณ์ และอันนี้เป็นตัวสร้างขีดจำกัดให้แก่วิทยาศาสตร์ตลอดเวลาว่าจะทำอะไรแล้ว ก็ไม่สามารถจะมั่นใจได้โดยสมบูรณ์ และจริยธรรมจึงเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้...

...จริยธรรมเข้ามาตรงนี้ คือ ตรงที่ว่ามนุษย์อยู่ในโลกนี้ เป็นผู้เลือกปฏิบัติการ ทำอย่างไรจะให้เขาเลือกทำการได้อย่างมีผลดีที่สุด...

from การสนทนาธรรม for นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาิติ และคณะ at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • นำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์"
  • ข้อสังเกต เนื่องจากท่านเจตนาให้ใช้นามระหว่างสนทนา ตามสมณศักดิ์ในขณะนั้น แม้หนังสือจะพิมพ์เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระพรหมคุณาภรณ์" แล้วก็ตาม จึงพบว่าในการพิมพ์ครั้งต่อๆ มาท่านจะใช้สมณศักดิ์ว่า "พระธรรมปิฎก"
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๘) จัดพิมพ์โดย โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาิติ-ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
First publishing:January 2548
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBN974-92731-8-4
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.