องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

...ในฐานะที่ทรงเป็นคนดีนี้ ก็จะไม่พรรณาความให้ยืดยาวว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นบุคคลที่ดีอย่างไร และคนดีในความหมายของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร แต่จะอ่านพุทธพจน์บทหนึ่งให้ฟังดังนี้

..."ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเกิดมาในตระกูล ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่บิดามารดา แก่บุตรภรรยา แก่กรรมกรและคนงาน แก่หมู่มิตรและเพื่อนร่วมงาน แก่บรรพชน แก่พระราชา แก่เหล่าเทวดา แก่สมณะชีพราหมณ์ เปรียบเหมือนมหาเมฆ ช่วยให้ข้าวกล้าเจริญงอกงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนหมู่มาก...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ประธานและกรรมการ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้สนใจ at สำนักงานองค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก on/in 6 April 2534
First publishingJuly 2534
Latest publishing onPublishing no. 3 April 2558
ISBN974-88757-3-3
Dewey no.DS578.32T43
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.