ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)

Languageไทย
Abstract...มนุษย์เราในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทย มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล หรือตัวข่าวสารข้อมูลนั้นแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท
  • ๑. พวกตื่นเต้น คิดว่าเรานี้ทันสมัยได้เสพข่าวสารที่ใหม่ๆ แปลกๆ มีของใหม่ๆ เข้ามาเราได้บริโภค แต่สัมผัสกับข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ อย่างผิวเผิน... เรียกว่าตกอยู่ในกระแส ถูกกระแสพัดพาไหลไปเรื่อยๆ ไม่เป็นตัวของตัวเอง
  • ๒. พวกตามทัน ... พวกนี้ก็ภูมิใจว่าเรานี่เก่ง ข่าวเกิดที่ไหนๆ รู้หมด... แผ่นดินไหว เกิดอีโบล่า อะไรที่ไหนรู้ทันหมด ตามทันแต่ไม่รู้ทันพวกนี้เป็นเยอะ รู้ตามข่าว แต่ไม่เข้าถึงความจริงของมัน...
  • ๓. พวกรู้ทัน นอกจากจะตามทันแล้ว ยังรู้เข้าใจเท่าทันมันด้วยว่า มันเป็นมาอย่างไร มีคุณ มีโทษ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร จะมีท่าทีอย่างไร ให้ประโยชน์โดยไม่ถูกครอบงำ
  • ๔. พวกอยู่เหนือมัน ... คนที่อยู่เหนือกระแส จึงจะสามารถจัดการกับกระแสได้ เป็นผู้สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ และเป็นผู้นำการเปลียนแปลง มีความสัมพันธ์กับข่าวสารข้อมูลแบบเป็นนาย เป็นผู้จัดการ เป็นผู้ใช้มันอย่างแท้จริง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ร่วมงาน "ไอทีเฉลิมพระเกียรติ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน" at ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ม.ป.ป.) จัดพิมพ์โดย สำนักเลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาิติ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ ฉบับปรับปรุง (ธันวาคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
First publishing:October 2539
Latest publishing onPublishing no. 10
ISBN974-7575-69-8, 974-8239-32-2
Dewey no.BQ4570.G6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.