ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม

Languageไทย
Abstract
...ควมมเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เลื่อนลอย เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย มันก็มีผลรวมออกมา คือ มีความเป็นไปอย่างแน่นอนตามเหตุปัจจัย...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้มาร่วมงานในวันปรีดี พนมยงค์ at หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๒๙)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๕๒) พิมพ์รวมเล่มกับหนังสือ "ความเป็นอนิจจังของสังคม"  (ปรีดี พนมยงค์)จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ หน้าปกชื่อ ความเป็นอนิจจังของสังคม
First publishing:May 2529
Latest publishing onPublishing no. 3 September 2553
ISBN978-611-7056-07-9
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.