พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้พุทธธรรมในการทำธุรกิจ (Buddhism and the Business World: The Buddhist way to deal with business)

LanguageThai-English
Combined from พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ
บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ลอกเสียงและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย พนิตา อังจันทรเพ็ญ
First publishingNo related data
Latest publishing onPublishing no. 2 August 2558
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.