โครงสร้างพระไตรปิฎก และความหมายในภาษาอังกฤษ และแนวอภิธรรม ๗ คัมภีร์

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ภิกษุสามเณร at วัดบวรนิเวศวิหาร on/in 28 January 2515
First publishing 2540
Latest publishing onPublishing no. 1 January 2540
ISBNNo related data
Dewey no.ฺBQ1173
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.