ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)

เรื่องราวที่เล่ามา ช่วยให้เห็นบรรยากาศของ ชีวิตและสังคมแบบพุทธิกะ ซึ่งมีฐานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นรมณีย์ อันเอื้อให้คนพัฒนาชีวิตด้วยกายภาวนา และพากับทำบุญกิริยาที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่คนพัฒนาการอยู่ร่วมกันด้วยศีลภาวนา
ครั้นมีชุมชนดี มีสังคมมั่นคง ก็จะพัฒนาชีวิตยิ่งขึ้นไป ในทางจิตใจ และปัญญา ด้วย จิตตภาวนา และ ปัญญาภาวนา
เมื่อมีพระสงฆ์รู้ธรรมเป็นกัลยาณมิตร แนะนำให้ความกระจ่างและตนเอง รู้จักมนสิการ ก็ก้าวหน้าไปในการพัฒนาชีวิตให้ครบภาวนาทั้ง ๔ ลุถึงความจริง ความดี ความงาม ความสุขที่แท้จริง

ดั่งมีพุทธพจน์ที่ว่า

คาเม วา ยทิ วารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.
ไม่ว่าเป็นบ้านป่า ที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตาม ผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ใด ที่นั้นไซร์เป็นถิ่นสถานอันรมณีย์

LanguageThai
First publishingJuly 2564
Latest publishing onPublishing no. 3 September 2566
ISBN978-616-7585-17-8
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.