พระพุทธศาสนา: คำสอนว่าด้วยความสุขที่แท้จริง /Buddhism: The teaching of True Happiness

พูดสั้น ๆ ว่า สภาวะสูงสุดแห่ง "บรมสุข" อำนวยผลกว้างใหญ่เป็น
"พหุชนสุข" ซึ่งถือความโดยนัยว่า "บุคคลนิพพาน ทำการเพื่อโลก" ดัง
ได้กล่าวมาแล้วนั้น
พระพุทธศาสนา จึงเป็นระบบการพัฒนาความสุข และเป็นศาสนา
แห่งความสุข ตามนัยที่ได้กล่าวมา ฉะนี้แล

Briefly speaking, the highest natural state of "the greatest
bliss" (parama-sukha) brings forth an enormous and wide-
ranging impact as "happiness of the multitude" (bahujana-
sukha), the implication being that "An individual having attained
nibbana takes action for the world," as has already been stated.
For this reason indeed, Buddhism is a system of happiness
development and is also a religion of happiness, in the sense that
has been expounded.

LanguageThai-English
First publishingNovember 2564
Latest publishing onPublishing no. 1 November 2564
ISBN978-616-577-891-6
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.