ทันโลก ถึงธรรม

ปฏิบัติธรรมง่ายๆ ได้การพัฒนาที่ยั่งยืน
...ต้องไม่มองข้ามการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ขั้นทิฏฐชัมม์นี้
ที่เป็นเรื่องเพื่อส่วนรวม หรือของกลาง...ตามพระคาถาที่ว่า..
อารามไรปา วนโรปา ฯปฯ เต ชนา สคฺคคามีใน.
แปลว่า: ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน...
จัดบริการน้ำดื่ม ขุดบึงบ่อสระน้ำ ให้ที่พักอาศัย บุญของชน
เหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน...
ปฏิบัติธรรม ครบระบบ จบกระบวน คือ ศึกษา ๓ ภาวนา ๔
การศึกษา หรือสิกขานั้น มี ๓ ด้าน เรียกว่า ไตรสิกขา พูดง่ายๆ ว่า
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น และ
ทำให้เกิดการพัฒนา ที่เรียกว่า ภาวนา ๔ แดน
๑. กายภาวนา พัฒนากาย...อยู่อย่างสร้างสรรค์เกื้อกูลในโลกของวัตถุและธรรมชาติ
๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล...อยู่อย่างสร้างสรรค์เกื้อกูลในโลกมนุษย์คือสังคม...
๓. จิตตภาวนา พัฒนาจิต...มีจิตใจที่เจริญงอกงามในคุณธรรม มีสมาธิ...
๔.ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา...ใช้ปัญญา...แก้ไขปัญหาดับทุกข์ภัยได้...
ปฏิบัติธรรมครบทั้งระบบ จบถึงจุดหมายของชีวิต
การปฏิบัติธรรมที่ครบหลัก ตรงเรื่อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมอย่าง
ผู้ไม่ประมาท เป็นบัณฑิต มีพุทธพจน์บอกไว้ว่า...
อปฺปมตฺโต อุโภ ยตฺเถ ฯเปฯ ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ.
แปลว่า ผู้ไม่ประมาท เป็นบัณฑิต ย่อมจับเอาประโยชน์ไว้
ได้ครบทั้ง ๒ คือ ประโยชน์ในทิฏฐธัมม์ (....ที่ตาเห็น) และ
ประโยชน์ในสัมปราย์ (..เลยตาเห็น), เพราะลุถึงประโยชน์ที่
เป็นจุดหมาย จึงเรียกธีรชนว่าเป็น "บัณฑิต"
ประโยชน์ขั้นสัมปราย์...ในระดับสูง...เรียกชื่อแยกให้ชัดว่า ปรมัตถ์
...เป็นจุดหมายสูงสุด ได้แก่ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ สุข เกษม นิพพาน

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์ on/in 14 October 2564
First publishingNovember 2564
Latest publishing onPublishing no. 1 November 2564
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.