ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม (Life Conducive to Work - Work Conducive to Virtue) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ชีวิตของเราแต่ละคน เป็นสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์ได้ และเราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ แม้แต่ด้วยการปฏิบัติงานนี้แหละอย่างถูกต้อง เมื่อเราปฏิบัติต่องานหรือทำงานอย่างถูกต้อง มีท่าทีของจิตใจต่องานถูกต้องแล้ว ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ในตัวในแต่ละขณะนั้นนั่นเอง นี่คือประโยชน์ในระดับต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุด ที่ทางธรรมได้สอนไว้

Our individual lives, however, can be brought to completion even through engaging in work. When we establish a skilful attitude towards work, every moment of our lives will be fulfilling.

Language
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี อดีตผู้อำนวยการ และหมอสาคร ธนมิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล at สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล on/in 20 October 2532
Translated from ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
By Robin Moore
First publishingDecember 2532
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.