ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ธรรมบรรยาย แก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙: ๗ ภาค ๖๐ ตอน)

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ at วัดญาณเวศกวัน on/in 2539
First publishingNo related data
Latest publishing onPublishing no. 3 April 2567
ISBN978-616-7585-14-7
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.