ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

การระลึกให้ถูกต้องนั้น ก็คือการระลึก
อย่างรู้เข้าใจคติธรรมดา พิจารณาให้เห็นว่า
ชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้น เกิดมาแล้ว
ดำรงอยู่ ในที่สุดก็ต้องจากไปด้วยความตาย
มองเห็นอยู่โดยประจักษ์หลักฐานมากมาย
อันนี้เป็นธรรมดาของชีวิต เมื่อเป็นธรรมดา
ของชีวิตแล้วเราก็จะต้องยอมรับความจริง
ยอมรับความจริงแล้วโน้มเข้ามาสู่ชีวิตของ
ตัวเอง พิจารณาว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร
เมื่อรู้เข้าใจคติธรรมดาของชีวิตว่า มีความ
ตายเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา
Development
  • ชื่อเดิม "ปุญญกถา" พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ "คืนสู่ธรรมชาติ และมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา" พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๐ จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
  • พิมพ์แยกเล่มในชื่อ "ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต : การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว" พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๙
  • (จัดปรับทําเล่มใหม่) ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ – สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้ง ได้ตัดคำว่า 'ไปแล้ว' ที่ชื่อหนังสือออกไป เหลือเป็น 'ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต และการบําเพ็ญกุศลเพื่อรําลึกถึงผู้ล่วงลับ'

First publishing 2539
Latest publishing onPublishing no. 14 August 2566
ISBN978-616-03-0419-6
Dewey no.BQ5630.D4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.