Dhamma Talks

Track no.: ๓ ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจ เตลิดออกนอกทิศทางไปหรือเปล่า

Length ๐:๒๗:๕๕

LanguageThai
In CDธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
Abstract

[00:53] เศรษฐกิจแนวพุทธ ระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ก่อเกิดความพอดี

[01:44] … ว่าด้วยหลักการ เราก็ต้องยอมรับความจริง มองถึงระบบเหตุปัจจัย … ในระบบทุนนิยมก็เป็นเรื่องการแข่งขัน … การแข่งขันนั้นไม่ใช่ไม่มีแง่ดี … ลัทธิแข่งขันก็มีประโยชน์ มาเป็นตัวเร่งให้คนเพียรพยายาม … มันทำให้คนไม่ประมาท แต่มันไม่ใช่ความไม่ประมาทที่แท้

[07:55] … ทำอย่างไรเราจะมีระบบเศรษฐกิจ ที่ทำให้มนุษย์ ไม่ต้องใช้วิธีการทางสังคมที่แข่งขัน … ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาบีบคั้น แต่ให้ไม่ประมาทด้วยสติปัญญาของตนเอง …

[14:30] เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของพุทธศาสนา หรือแนวพุทธ ก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบไม่มีการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นเศรษฐกิจแบบเป็นปัจจัย เป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญา … มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิต … การพัฒนาชีวิต

[16:35] เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม โดยไม่ต้องใช้ระบบแข่งขัน

[22:10] … ปัจจุบันเราต้องพูดให้ชัดว่า … การแข่งขันเชิงธุรกิจ มันไม่ใช่แข่งขันที่แท้ … เรื่องของการแข่งขัน เราก็ต้องรู้ทัน … ท่านเรียกว่า “ให้รู้ทั้งคุณทั้งโทษและทางออก” …

[24:27] เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี้ … ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่การแข่งขันกับผู้อื่น แข่งขันกับตัวเองในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุข … ด้วยศรัทธา ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น มีฉันทะ

[27:08] … ฉันทะเป็นฐานของความสุขมากมายหลายมิติ … และจะนำไปสู่ความสุขที่เป็นอิสระด้วย

Preceding Clipอย่ามัวรอ หรือขอพระโพธิสัตว์ทำให้ แต่ต้องทำให้ได้ อย่างพระโพธิสัตว์
Next Clipถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ (ตอนที่ ๑)
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.