รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท

Language
In CDจาริกบุญ จารึกธรรม
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทาง
Preceding Clipทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.