ธรรมะกับการศึกษา

1หลักสิกขา: ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ฝึกได้
2๒ ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ (๑.สายความรู้สึก ๒.สายความรู้)
3สู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ ๖
4โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา
5ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน
6ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง
7การศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติ
8ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีของสังคมไทย
9กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล
10เดินหน้าไปเป็นพุทธอย่าหยุดแค่เป็นพรหม
11การศึกษากับเศรษฐกิจฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
12การศึกษาแนวพุทธ
13เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป
14ครูไทยยุคไอที
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.