ธรรมบรรยาย

หมวด ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ธรรมะกับการศึกษา

จำนวน: ๑๔ ตอน
เวลารวม: ๑๒:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๒๘:๓๔
๒. ๐:๓๐:๓๓
๓. ๑:๐๗:๔๗
๔. ๐:๔๖:๔๑
๕. ๑:๑๐:๓๖
๖. ๐:๔๔:๒๙
๗. ๐:๕๙:๒๘
๘. ๐:๔๐:๕๙
๙. ๐:๔๘:๑๘
๑๐. ๐:๕๑:๑๓
๑๑. ๐:๔๕:๑๑
๑๒. ๑:๓๒:๔๔
๑๓. ๐:๕๕:๓๔
๑๔. ๐:๕๐:๑๑
รวมทั้งหมด ๑๔ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง