ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ธรรมะกับการศึกษา

ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีของสังคมไทย

ความยาว ๐:๔๐:๕๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะกับการศึกษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนการศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติ
เรื่องที่ต่อเนื่องกุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง