งานอนุรักษ์ธรรมนิพนธ์


สรุปผลงาน 

- เว็บไซต์รวบรวมธรรมนิพนธ์และธรรมบรรยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
https://www.papayutto.org/
- ศูนย์รวมธรรมบรรยาย P. A. Payutto Bhikkhu 
ทาง youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast |
- ตำรา ออนไลน์ : พุทธธรรม ออนไลน์ | ตำรา อภิธรรม ออนไลน์
- หลักสูตรออนไลน์ : 
ตามรอย..พุทธธรรม | ตามรอย..อริยวินัย |
ตามรอย..อภิธัมมัตถสังคหะ ตามแนวพุทธธรรม สำหรับการฝึกวิปัสสนา
- ภาคืเครือข่ายสื่อธรรมะ : PAGODA.or.th
- แหล่งค้นหาธรรมนิพนธ์ภาษาอังกฤษในระบบ Amazon Kindle
- ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
- ระบบฐานข้อมูลธรรมนิพนธ์ [คู่มือการทำงาน]
- Monastic Management : 
รายงานระบบงานฐานข้อมูลธรรมะเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแผ่
   ระบบคลังหนังสือ
รายงานระบบแจกหนังสือภายในวัด
รายงานระบบแจกหนังสือนอกวัด
รายงานระบบการแจกหนังสือพิเศษ


ความเป็นมา

    ต.ค. ๕๑   พระพรหมคุณาภรณ์ให้หลักการในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลธรรมนิพนธ์
เพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดในการส่งไฟล์หนังสือและสถิติการพิมพ์
๑๗ ก.พ. ๕๒   กราบเรียนปรึกษาพระพรหมคุณาภรณ์
มีดำริเรื่องการทำระบบค้นหาคำในผลงานนิพนธ์ (ประมาณ สี่ร้อยกว่าเล่ม)
๑๘ ก.พ. ๕๒   ถ่ายโอนข้อมูลการขอ / อนุโมทนาอนุญาตพิมพ์หนังสือ
จากแฟ้มของพระพรหมคุณาภรณ์ และพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เสร็จสิ้นราว ๙๐ %
๒๑ ก.พ. ๕๒   - พระธนัญชัยรวบรวมรายชื่อผลงานนิพนธ์ทั้งจากพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ 
พระอาจารย์การุณย์ ห้องสมุด และแหล่งอื่นๆ สรุปจำนวนรายชื่อ ณ นาทีนี้ ๕๑๑ เล่ม
- ท่านหมู ท่านเดียว ท่านเปรียว ฑิตปอ ฑิตเอก ฯลฯ เริ่มนับจำนวนเอกสารการขอพิมพ์ 
และใบอนุโมทนาอนุญาต สำหรับการพิมพ์หนังสือแต่ละเล่มในช่วงปี ๒๕๓๙ ถึง ปัจจุบัน
- ฑิตพันธุ์รพีผู้ซึ่งบุกเบิกล่วงหน้ามาก่อน จะได้เข้ามาปรึกษาหารือกัน
                            เริ่มหารือกันเพื่อรวบรวมไฟล์ของหนังสือ ทั้ง ๕๑๑ รายการนั้น ทั้งจาก pc และ mac
                            พร้อมระบบสารบัญเพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลดิจิตอลต่อไป
                         - คุณศุภพงษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน
๒๑ ก.พ. ๕๒   เริ่มทำข้อมูลของแต่ละเล่ม โดยใช้แบบฟอร์ม DataCard_Book
๑๔ มิ.ย. ๕๒   - คุณธนา scan หนังสือเก่า บางส่วน ที่ไม่มีไฟล์ และขอ ISBN ของหนังสือทุกเล่มที่ยังไม่มี
                         - ฑิตอุ้ยและสหาย กำลังทำระบบ keyword ในการค้นหา
                         - เณรกอล์ฟสรุปประวัติการพิมพ์ ที่ทุกท่านทุ่มเทช่วยกันนั่งนับอย่างหนักหนาเนิ่นนาน
                         - พระธนัญชัยค้นประวัติความเป็นมาของหนังสือ (อย่างละเอียด) ๑๘๔ เล่ม
                         - รายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม กำลังถูกรวบรวม
                         - เพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์จากพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณในบญชีที่เคยนับไว้
๑๐ ก.ย. ๕๒  - คุณศุภพงษ์สร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับงานหนังสือ ได้ราวๆ ๗๐ %
                         - คุณธนาเอาข้อมูลที่พระธนัญชัยค้นคว้าไว้เกี่ยวกับที่มาและความเชื่อมโยง
                          ของหนังสือราวๆ ๒๐๐ เล่ม ลงในฐานข้อมูลนั้นใกล้จะเสร็จแล้ว
                         - เณรกอล์ฟ และพระใหม่ในพรรษา จัดจำแนก เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ
                            หาจำนวนการพิมพ์ของหนังสือ หนังสือในห้องท่านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
๑๑ ก.ย. ๕๒  - ฑิตพันธ์รพีแปลงไฟล์หนังสือพระเดชพระคุณฯ จาก Mac เป็น PC ๒๐ กว่าเล่ม
- คุณสุแปลงเป็นไฟล์ word ได้ ๘ เล่ม
    ม.ค. ๕๓  อัตถจารี ๑๑ ท่านร่วมกิจกรรม "ธรรมทานมหากุศล   เพื่อพหูชน ได้ค้นหาธรรม"
    ต.ค. ๕๒  จัดทำตู้เก็บหนังสืออนุรักษ์ ข้างห้องพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
  ๕ ธ.ค. ๕๒  เปิดตัว เว็บไซต์ และฐานข้อมูล วัดญาณเวศกวัน (เป็นการภายใน)
๑๒ ม.ค. ๕๓  เปิดใช้งานเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล วัดญาณเวศกวัน (https://db.watnyanaves.net)
  ๔ ส.ค. ๕๓   พระพรหมคุณาภรณ์ ปรารภปัญหาข้อมูลสถิติการพิมพ์ที่ "มหัศจรรย์จนเหลือเชื่อ"
    ส.ค. ๕๓   ใช้ฐานข้อมูล ประกอบกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ได้อย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง
   ๗ ก.ย. ๕๓     พระพรหมคุณาภรณ์ มีบันทึกเรื่อง "พระพรหมคุณาภรณ์"
    พ.ย. ๕๔  ขนย้ายหนังสืออนุรักษ์ขึ้นกุฏิชุดชั้น ๒ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมใหญ่
    ก.พ. ๕๕  กำหนดกระบวนการทำงานอนุโมทนาการขอพิมพ์หนังสือ
    พ.ย. ๕๗  ทำระบบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
    พ.ค. ๕๙  โครงการปรับปรุงหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ [ใบโครงงาน | แฟ้มภาพ]
  ๘ ก.พ. ๖๐  ย้ายห้องสมุดมาที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ชั้น ๑ [ก่อนย้าย | หลังย้าย]
โครงการวัดบันดาลใจ ช่วยปรับทางเข้าหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ [ภาพเดิม | ภาพใหม่]
  ๙ ก.พ. ๖๐   คณะทำงาน ศึกษาดูงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๗ มี.ค. ๖๑   หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยคุณสมรักษ์ นุ่มนาค
พัฒนาระบบการแจกหนังสือนอกวัด โดยเริ่มที่สวนโมกข์กรุงเทพ [แฟ้มภาพ]
๑๒ ก.ค. ๖๑   เริ่มระบบการแจกหนังสือแก่ผู้ที่มาขอรับเองที่วัด ผ่านหน้าจอทัชสกรีน
๒๔ ต.ค. ๖๑   เริ่มกิจกรรม "ส่งธรรมถึงคุณ ส่งบุญถึงบ้าน" ทุกวันพระ วันเพ็ญ
   พ.ย. ๖๑   พัฒนาระบบการแจกหนังสือทุกช่องทาง [1|2] และเริ่มพัฒนาระบบคลังหนังสือ
  ๙ ก.ย. ๖๑  คณะพุทธบริษัทวัดญาณเวศกวันเยือนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
    ธ.ค. ๖๓  - เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่ระบบเรื่อยมา

- จัดระบบการเก็บหนังสือที่พิมพ์แต่ละครั้ง ครั้งละ ๒๒ เล่ม แล้วนำส่งให้หลวงพ่อ

                          - นำเข้าข้อมูลทะเบียนหนังสือเก่า เพื่อสอบเทียบฐานข้อมูลสถิติ
                          - ทำบัญชีควบคุมหนังสืออนุรักษ์ทั้งหมด เพื่อเตรียมจัดเก็บแยกเป็น ๒ สถานที่
      ธ.ค. ๖๔    - เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่ระบบเรื่อยมา (๗๒๖ เรื่อง - ตัวเล่ม, ฐานข้อมูล, ไฟล์)
- พระครูธรรมรัตจัดระบบจัดเก็บหนังสือตัวอย่างในกุฏิหลวงพ่อ

- พระมหาศุภพงษ์และคณะอัตถจารี ทำทะเบียนหนังสืออนุรักษ์
๒๒ ก.พ. ๖๕  ย้ายคลังหนังสือจากอาคารเดิมมาที่อาคารใหม่ 
   ๖ มี.ค. ๖๕   - ฑิตศุภพงษ์ คุณอริดา และคณะอัตถจารี บันทึกข้อมูลหนังสืออนุรักษ์ (ซองน้ำตาล) 
 
                           เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพร้อมระบุสถานที่จัดเก็บหนังสืออนุรักษ์เสร็จสิ้นแล้ว
๑๗ มี.ค. ๖๕  - สรุปฐานข้อมูลสื่อธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแผ่ผลงานของหลวงพ่อสมเด็จฯ [1 | 2]
                        - พระครูธรรมรัตจัดสถานที่เก็บงานอนุรักษ์ธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ชั้น ๒ และ กุฏิหลวงพ่อสมเด็จฯ เป็นต้น
                         - ระบบสถิติในการขอพิมพ์หนังสือใช้การได้ดีตั้งแต่ปี ๕๓ เรื่อยมา พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
                            เป็นรากฐานให้เกิดงานเผยแผ่หลากหลายรูปแบบจนถึงปัจจุบัน
๒๑ เม.ย. ๖๕  จัดแสดงหนังสือเพื่อการค้นคว้าทั่วไป (ไม่ใช่หนังสืออนุรักษ์) ณ ศูนย์สิกขา (หอฉันเก่า)
๒๓ เม.ย. ๖๕   พระมหานิชนันท์รับหน้าที่เป็นผู้รักษาการงานอนุญาตให้พิมพ์หนังสือธรรมทานเป็นกรณีพิเศษ
  พรรษา ๖๕   - ฑิตศุภพงษ์และคณะอัตถจารี ทำทะเบียนหนังสืออนุรักษ์ แยกเป็น ๒ ชุด
  ๕ ธ.ค. ๖๕  - คุณอริดา ตรวจสอบทะเบียนหนังสืออนุรักษ์ เสร็จเรียบร้อย

- พระครูธรรมรัตสอบเทียบหนังสืออนุรักษ์ ๒ ชุด กับทะเบียน
๓๐ ธ.ค. ๖๕   คุณรัตนา บูรณสัมปทานนท์ ถวายกล่องเก็บหนังสืออนุรักษ์ ๖๐ ใบ
       สิ้นปี ๖๕    - การจัดทำไฟล์หนังสือในรูปแบบ text ไฟล์ แทนไฟล์ pdf 
 
                            ฑิตศุภพงษ์ดำเนินการแล้วในส่วนของหนังสือที่คาดว่าหลวงพ่อสมเด็จฯ ไม่มีไฟล์ .doc
                            และได้นำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของวัด (papayutto.org) เรียบร้อยแล้ว (คลิกดูตัวอย่าง)
                       - ฑิตพิชิต ภัทรวิมลพร ทดลองแปลงไฟล์ text เป็นไฟล์เสียงอ่าน และแปลงไฟล์เสียง (.mp3)
                            ให้เป็นไฟล์ text เพื่อให้ระบบไฟล์ทั้งสองเชื่อมถึงกัน เพื่อเป็นการทดลอง
                            สำหรับการพัฒนาต่อยอด ในการเผยแผ่ ได้อีกมาก เช่น
                              
 - นำเสนอสื่อธรรมผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น (ใครอยากอ่านหรือฟังก็ได้)

                              
 - ทำระบบค้นหา (text search & index search) จากระบบไฟล์ทั้งหมด

                              
 - ทำระบบสื่อธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา และการได้ยิน

                              
 - แปลงไฟล์ text ที่มีเป็นภาษาต่างๆ ทำให้เข้าถึงสื่อธรรมทั้งระบบได้หลายภาษา
 
                         - ฑิตพิชิต ภัทรวิมลพร ขออนุญาตหลวงพ่อสมเด็จฯ เพื่อนำหนังสือภาษาอังกฤษ ๒๑ เล่ม
                            ไปเผยแพร่ทาง Amazon kindle
                         - คณะอัตถจารีโครงการ “ตามรอย..อริยวินัย” เริ่มนำข้อมูลที่เกี่ยวกับอริยวินัย
                            มาจัดทำ หนังสือเสียงจากไฟล์หนังสือ 
                            และจัดกิจกรรม “ชวนอ่านชวนทำ” และ “อ่านฟังนั่งเดินเจริญกุศล”
  ๔ เม.ย. ๖๖  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รับฝากเก็บหนังสืออนุรักษ์ ๙๓ กล่อง
[ แฟ้มภาพ
| บันทึก | บัญชีหนังสืออนุรักษ์ | จดหมายนำส่ง ]

 
 
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง