หนังสือ/ซีดี ธรรมทาน

      โปรดดูรายละเอียด หลักและวิธีปฏิบัติในการขอพิมพ์หนังสือธรรม
      ดาวน์โหลดใบขออนุญาตพิมพ์หนังสือ

วัดญาณเวศกวัน มุ่งให้พระสงฆ์บำเพ็ญศาสนกิจ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา คือ เล่าเรียนปริยัติ ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ พระพุทธศาสนา ให้ปัญญา นำพาประชาชนเข้าสู่ธรรม นอกจากกิจวัตรทั่วไปแล้ว ได้เน้นการฝึกอบรม โดยเฉพาะมีการเปิดสอนนวกภูมิ ประจำปี และทุกคราวที่มีผู้อุปสมบทใหม่ ในด้านการเผยแผ่ธรรม นอกจากการสนทนา เทศนาบรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และโอกาสสมควรทั้งในและนอกวัดแล้ว ยังอนุญาตให้สาธุชนผู้มีบุญเจตนานำธรรมบรรยายและธรรมกถาที่แสดงในโอกาสต่างๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ ได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดจนจัดทำหนังสือและสื่อธรรมต่างๆแจกจ่ายให้เปล่าเป็นธรรมทานเป็นประจำ สม่ำเสมอ (แจ้งความประสงค์ขอพิมพ์หนังสือที่คุณธัมมิกา ต่อ ๑๑๒, ติดต่อขอรับหนังสือแจก ธรรมทานได้ที่ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ต่อ ๑๒๑)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง