การเผยแพร่ผลงานสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

 วัดญาณเวศกวันมีช่องทางในการให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

๑. PApayutto.org  :  P. A. Payutto Bhikkhu
     นำเสนอธรรมนิพนธ์ และธรรมบรรยาย ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
     เป็นธรรมทาน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า 
     website  ||  youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  |  podbean

๒. WatNyanaves.net  :  วัดญาณเวศกวัน
      นำเสนอข่าวสาร กิจวัตร กิจกรรม ของวัดญาณเวศกวัน 
      website  ||  youtube  ||  facebook

๓. Nyanavesk.online 
     นำเสนอกิจกรรม และสื่อธรรมออนไลน์ แนวทดลองโดยพุทธบริษัทวัดญาณเวศกวัน
     youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean


นอกจากนี้ ยังมีช่องทางสื่อสังคม เพื่อการติดต่อสื่อสารธรรมะ ดังนี้

๑. Facebook :  
facebook.com/WatNyanaves.official/ 

๒. Line Official 
ID :  @watonline ข่าวสารเกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เช่น จดหมายซึ่งท่านได้เขียนขึ้นเพื่อบอกแจ้งญาติโยมเป็นครั้งคราวตามแต่โอกาสจะอำนวย รวมทั้งประกาศต่างๆของทางวัดฯ ได้นำมาแสดงไว้ที่หน้า "ประกาศข่าว" ของเว็บไซต์นี้

จดหมายข่าวญาณเวศก์   นำเสนอข่าวสารกิจกรรมรายเดือน ทั้งที่วัดญาณเวศกวัน และช่องทางญาณเวศก์ออนไลน์ 

ส่วนเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ที่พุทธบริษัทจัดทำขึ้นเอง ทางวัดมิได้มีส่วนริเริ่ม กำกับดูแล ดำเนินการ สนับสนุนหรือคัดค้านการดำเนินการ ไม่ว่าโดยประการใด  ทั้งนี้ การบอกแจ้งนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูก ตรง และชัดเจน ในการรับข่าวสารของสาธารณชนเท่านั้น ทางวัดมิได้ประสงค์ให้เกิดการลดทอนความน่าเชื่อถือของช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นแต่อย่างใด  สำหรับช่องทางการให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งทางฆราวาสญาติโยมได้จัดทำดำเนินการกันมานั้น เมื่อเป็นไปโดยความปรารถนาดีต่อหมู่คณะของตนหรือต่อสาธารณะทั่วไป และได้เพียรพยายามในการจัดทำอย่างเหมาะสม เรียบร้อย ดีงาม และถูกตรง ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง