ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for กําหนดการสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ

กําหนดการสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เริ่มเวลา ๑๘.๓๐ น. 

Thumbnail Image for วิสาขบูชา  ๒๕๖๗

วิสาขบูชา ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
Thumbnail Image for กรรมฐานใต้โบสถ์

กรรมฐานใต้โบสถ์

ส. ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อุโบสถ และถ่ายทอดสด 
ทางยูทูป Buddhist Dhamma

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

เจริญพระพุทธมนต์
ฟังธรรม-ทําบุญ
ผ่านโปรแกรม Zoom
อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย
อ่านต่อ

บรรพชา อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน
อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง