ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for อาสฬหบูชา ๒๕๖๗

อาสฬหบูชา ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตั้งแต่ ๐๖.๓๐ น.  ณ อุโบสถ
วัดญาณเวศกวัน

Thumbnail Image for กรรมฐานใต้โบสถ์

กรรมฐานใต้โบสถ์

ส. ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อุโบสถ และถ่ายทอดสด 
ทางยูทูป Buddhist Dhamma

Thumbnail Image for สงบ สติ อารมณ์

สงบ สติ อารมณ์

ทุกวันเสาร์  ๑๕.๐๐-๑๘.๓๐ น.
(๖ เม.ย. - ๑๓ ก.ค.)
ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

เจริญพระพุทธมนต์
ฟังธรรม-ทําบุญ
ผ่านโปรแกรม Zoom
อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย
อ่านต่อ

บรรพชา อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน
อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง