ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for บุญพิธี สุดสัปดาห์ ออนไลน์

บุญพิธี สุดสัปดาห์ ออนไลน์

กิจกรรมทดลองในช่วงพรรษา
ทำบุญวันเกิด ทำบุญบ้าน ทำบุญอุทิศ
ถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรม ภาวนา ออนไลน์

ทุกเช้าวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
เริ่ม ๑๕ ส.ค. ๖๔

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for วันพระ สุดสัปดาห์ ออนไลน์

วันพระ สุดสัปดาห์ ออนไลน์

กิจกรรมทดลองในช่วงพรรษา
ทำบ้านให้เป็นวัด  พัฒนาชีวิตวิถีใหม่

ทุกวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
เริ่ม ๑๕ ส.ค. ๖๔
ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for ธรรมกถา พรรษากาล

ธรรมกถา พรรษากาล

ธรรมกถา พรรษากาล
โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ทุกวันเพ็ญ ตลอดพรรษา ๒๕๖๔

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์ออนไลน์

เจริญพระพุทธมนต์
ฟังธรรม-ทําบุญ
ผ่านโปรแกรม Zoom
อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย
อ่านต่อ

บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน
อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง