กิจกรรม

สวดมนต์ วันพุธ

ชมรมจิตสบาย สาธยายธรรม

จัดโดย ชมรม จิตสบาย สาธยายธรรม

พุทธบริษัทที่สนใจรวมตัวกัน เพื่อจัดกิจกรรมที่ดีงามตามความสนใจ 
มีวัดเป็นพื้นที่สำหรับการเจริญกุศลร่วมกัน

ทุกวันพุธ   (เริ่ม ๑๘ ม.ค. ๖๖)

กรณีที่วันพุธตรงกับวันพระใหญ่ (๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ)  ของดกิจกรรม 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  อุบาสก อุบาสิกา เริ่มสวดมนต์ สาธยายธรรม
๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕ น. เจริญจิตภาวนา
๑๙.๑๕ - ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากพระภิกษุ หรือเทปบันทึกเสียง
๒๐.๐๐ - ๒๐.๑๕ น. บำเพ็ญอัตถจริยา ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อย

ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา

ผู้ที่ต้องการใช้เบาะรองนั่ง กรุณานำมาเอง

การร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

- ทดลองถ่ายทอดภาพและเสียง ทางเฟซบุ๊ก "สวดมนต์วันพุธ"
https://www.facebook.com/groups/901824493627584
- ทดลองถ่ายทอดเสียง ทาง ญาณเวศก์คลับเฮ้าส์  (งดชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ)
https://www.clubhouse.com/club/nyanavesk
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง