เด็กวัดพัฒนา

รับสมัครกิจกรรมเด็กวัดพัฒนา

สำหรับเด็กๆ
“ผู้รักการฝึกฝนพัฒนาตน
และสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตน
ตามวิถีของวัดญาณเวศกวัน”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

         ๑. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕
         ๒. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
         ๓. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด
         ๔. มีความประพฤติดี เหมาะสม ใฝ่พัฒนาตน
 

กำหนดการรับทุนการศึกษาปี ๒๕๖๗

         - วันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๗             ประกาศรับสมัคร รับจำนวนจำกัด
         - วัน อา.ที่ ๙ มิ.ย. ๖๗                 ส่งเอกสารการรับสมัครและปฐมนิเทศ
         - วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๗                   ประกาศผลผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับใบงานทางเว็บไซด์
         - วันที่ ๑ ก.ค. – ๓๑ ต.ค ๖๗      ร่วมกิจกรรมหรือทำใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
         - วันที่ ๒ - ๓ พ.ย. ๖๗               ส่งใบงาน
         - วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๗                      ประกาศผลผู้เข้ารับทุนการศึกษา
         - วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๘                   รับทุนการศึกษา
          หมายเหตุ กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากคุณสมบัติเป็นไปเป็นตามเงื่อนไข
ให้ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๗คลิกลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

- คลิกที่นี่เพื่อสมัคร สำหรับระดับประถมต้น
- คลิกที่นี่เพื่อสมัคร สำหรับระดับประถมปลาย
- คลิกที่นี่เพื่อสมัคร สำหรับระดับมัธยมศึกษาต้น
- คลิกที่นี่เพื่อสมัคร สำหรับระดับมัธยมศึกษาปลาย

 

แล้วมาพบกัน ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์

พร้อมนำเอกสารในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาด้วย ดังนี้
๑. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงหรือสำเนา)
๒. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
๓. ผลการเรียนภาคเรียนล่าสุดปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์ ๐๘๕ ๕๐๔ ๔๖๕๕
(เวลาทำการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง