หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์

    บรรณสถานเพื่อการศึกษาค้นคว้า พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากมีคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่สำคัญ อาทิ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ตัพพินิมุต ไว้เป็นหลักในการค้นคว้าอ้างอิงแล้ว  ยังเป็นที่เก็บรวบรวมผลงานประพันธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ตลอดจนหนังสือและข้อเขียนประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้อ้างอิง สืบค้น ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
      หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ เป็นอาคาร ๓ ชั้น ชั้นล่างออกแบบให้เป็นพื้นที่โล่งสำหรับจัดนิทรรศการชั่วคราว และใช้เป็นห้องอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมทางศาสนา ชั้น ๒ เป็นส่วนห้องสมุดและมุมอ่านหนังสือ โดยมีทางลาดสำหรับรถเข็นเชื่อมต่อ จากทางขึ้นลงชั้นล่าง ชั้น ๓ เป็นห้อง "ญาณปยุตตธรรมนิจัย" สำหรับนิทรรศการถาวรแสดงชีวประวัติและผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
บริการของห้องสมุด
 • ศึกษาค้นคว้าเฉพาะผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เป็นต้น
 • การอ่านและศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
 • สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 • อินเทอร์เน็ตไร้สาย สืบค้นข้อมูล ความรู้ต่างๆ
 • อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่ http://www.watnyanaves.net
 • ชมนิทรรศการผลงานสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ชั้น ๓
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 • กรุณาฝากกระเป๋า ถุง ย่าม ไว้บริเวณจุดรับฝากของ ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด
 • ห้องสมุดต้องการความสงบ โปรดปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ และห้ามคุยเสียงดัง
 • โปรดช่วยกันรักษาหนังสือ ห้ามขีดเขียน ตัดฉีก ขโมยหนังสือ
 • งดสูบบุหรี่ และห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด
 • หลังจากท่านอ่านหนังสือเสร็จแล้ว กรุณาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเข้าชั้น
 • ก่อนออกจากห้องสมุด กรุณายื่นสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง
เวลาเปิดบริการ
จันทร์ - อาทิตย์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง