หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ และศูนย์สิกขา


การให้บริการ ศูนย์สิกขา (Learning center)

- สอบถาม ค้นคว้าสื่อธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
- ขอยืมหนังสือ เพื่ออ่านในบริเวณวัด ภายในเวลาทำการ (ยังไม่มีบริการยืมข้ามวัน)
- บริการหนังสือนิทานธรรมะ และหนังสือสื่อธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
- ค้นคว้าหนังสือหายาก, หนังสือที่ไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)
- ติดต่อขอพิมพ์หนังสือ / ผลิตสื่อธรรม
 

เวลาทำการ

วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์  (ปิด วันจันทร์ - วันอังคาร)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓ (กด ๒)
 

 

ประวัติความเป็นมา 

เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการนี้

อาคารญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ เป็นโครงการร่วมระหว่างมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ มี ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ เป็นประธาน กับคณะศิษยานุศิษย์แห่งวัดญาณเวศกวัน มีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ เป็นประธานฝ่ายวัด ได้ปรารภความปรารถนาตรงกันว่า งานอันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พระภิกษุผู้เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทวีมากขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งงานแต่ละชิ้นของท่านจะตีพิมพ์และแจกจ่ายออกไป เป็นการให้เปล่าในลักษณะธรรมทาน แต่ยังไม่มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวบรวมผลงานของท่านเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์เป็นการถาวร

ฉะนั้น เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของงานที่ล้วนมีความสำคัญในการเสริมความเข้าใจและรักษาความถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์ในหลักธรรมของพระบรมศาสดามิให้ผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา อีกทั้งเพื่อประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป คณะศรัทธาร่วมจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสถานที่เพื่อการนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้กว้างๆ คือ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ไว้ให้ครบถ้วน ณ ที่แห่งเดียว เพื่อความสมบูรณ์ในชุดงานของท่าน และเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและผู้สนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจใฝ่ธรรมได้ประจักษ์ชัดในแบบอย่างวิถีชีวิตที่กลมกลืนไปกับวิถีธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ โดยสถานที่ก่อตั้ง คือภายในวัดญาณเวศกวัน ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส


ญาณเวศก์.ออนไลน์

Nyanavesk.online เป็นช่องทางสื่อธรรมแนวทดลอง ที่เริ่มต้นจาก "หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์" ซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งในวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม ตั้งขึ้นเพื่อ "ประโยชน์อันกว้างขวางมั่นคงถาวรในการศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา แก่นักศึกษาและผู้สนใจในกาลต่อไป"

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น "การศึกษาค้นคว้างานทางพระพุทธศาสนา...ในกาลต่อไป" จึงไม่จำกัดอยู่เพียงอาคารหลังใดหลังหนึ่ง หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย และไร้ข้อจำกัดด้านกาลเวลา

Nyanavesk.online จึงเกิดขึ้นเพื่อการทดลองนำเสนอสื่อธรรม ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สมสมัย และสอดคล้องตามหลักพุทธธรรม โดยมิได้มุ่งให้เกิดความเชื่ออย่างงมงาย หรือยึดติดในตัวบุคคล แต่เอื้อให้เกิดการตั้งคำถาม ตรวจสอบ ศึกษา และนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในระดับชีวิตของปัจเจกบุคคล และระบบสังคม ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และโลกทั้งมวล


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง