บรรพชา อุปสมบท

 ".... การที่จะบรรลุผลของการบวช ก็ต้องมีการ "เรียน"
คือศึกษาฝึกหัดพัฒนาชีวิตของเรา ทั้งกาย วาจา ใจ และปัญญา
ให้ดี ให้ประณีต ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนกว่าจะละบาปอกุศลได้หมด
และเจริญกุศลให้เต็มที่ หลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์
มีชีวิตจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นอิสระ สงบสุขอย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า "บวชเรียน"
หมายความว่า บวชเพื่อเรียน หรือว่าการบวชก็คือชีวิตแห่งการเรียน ...."เมื่อเริ่มสนใจจะ "บวชเรียน"

กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อบวชเรียนในหลักสูตรพระนวกะ 
ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน (ในช่วงพรรษา) เป็นอย่างน้อย
เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง
โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน (ในช่วงพรรษา)
มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น


กำหนดการ "บวชเรียน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗/๒๕๖๘
รุ่นพรรษา (๓ เดือนในพรรษา : ๑๔ กรกฎาคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗) (เปิดรับสมัครเพิ่มเติม) 
รุ่นปีใหม่ (๑ เดือน : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘)

รุ่นมาฆบูชา (๑ เดือน : ประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) 


การสมัคร "บวชเรียน" รุ่นพรรษา ๒๕๖๗, รุ่นปีใหม่, รุ่นมาฆบูชา ๒๕๖๘
ภายใน มี.ค. ๖๗           [บทเรียนที่ ๑ ทำความรู้จักกัน ก่อนสมัคร "บวชเรียน"]
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน
๖ เม.ย. ๖๗ [บทเรียนที่ ๒   ก่อนย่างทางธรรม]
๑๒.๐๐ น. ที่วัดญาณเวศกวัน

๑๓ เม.ย. ๖๗ (เลื่อนเป็น ๒๐ เม.ย.) ประกาศรายชื่อผู้มีโอกาสบวช
[บทเรียนที่ ๓   เตรียมบวช เรียนตั้งแต่ที่บ้าน]
๘ - ๑๐ สัปดาห์ก่อนวันบวช    ผู้ประสงค์จะบวช แจ้งยืนยันสิทธิ์
๗ สัปดาห์ ก่อนวันบวช ประกาศรายชื่อนาค
๓ สัปดาห์ ก่อนวันบวช           [บทเรียนที่ ๔   เตรียมซ้อมพิธีบวช]บทเรียนที่ ๑   ทำความรู้จักกัน ก่อนสมัคร "บวชเรียน"

- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการบวช ต่อไปนี้
- ฟังธรรมบรรยายชุด "ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม" 
- เชิญแวะมาชมบรรยากาศของวัด และร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
ก่อน คลิกที่นี่
เพื่อกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์
 


บทเรียนที่ ๒   ก่อนย่างทางธรรม  ๖ เม.ย. ๖๗

ผู้สนใจสมัครบวชเรียนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "ก่อนย่างทางธรรม" 
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.  ที่วัดญาณเวศกวัน
- ทำความรู้จักวัด และพบปะสนทนากับพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง
- กิจกรรมนี้ไม่ใช่การสอบสัมภาษณ์เพื่อแข่งขันหรือคัดเลือกคนที่เก่งที่สุด
หากแต่เป็นการทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ระหว่างครูอาจารย์ และผู้ที่ต้องการบวชเรียน
เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อม และน่าจะเกื้อกูลแก่การศึกษาร่วมกันได้ดี
- เยี่ยมชมวัด สัมผัสวิถีชีวิต และทดลองปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เช่น
การสวดสาธยายธรรม, เจริญจิตภาวนา, ฟังธรรม, กวาดทำความสะอาดเสนาสนะ
- ทำความรู้จัก หลักสูตรเสริมความรู้พระนวกะ
ศึกษาเพิ่มเติม : งานวิจัยเรื่อง "บวชพระ ให้ถึงธรรม (ในเวลาจำกัด)"บทเรียนที่ ๓   เตรียมบวช เรียนตั้งแต่ที่บ้าน

คลิกที่นี่ 
เพื่อดูประกาศรายนามผู้ผ่านกิจกรรม ก่อนย่างทางธรรม
และทำบทเรียนที่ ๓

- ชวนให้ทุกท่านฟังธรรมบรรยายชุด "ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม" ตอนที่ ๓ ถึง ๖๐
หรืออ่านหนังสือ "ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม" ตอนที่ ๓ ถึง ๖๐
- ชวนให้ทุกท่านเริ่มเตรียมตัว ปรับใจ และบันทึกการฝึกตนเล็กๆ น้อยๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์
- ติดต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อขอผลตรวจสอบประวัติบุคคล
 
- ๘ ถึง ๑๐ สัปดาห์ ก่อนวันบวช
ผู้ที่พร้อมสำหรับการบวชเรียน ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ของการเป็นตัวจริง และตัวสำรอง

พร้อมส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคล จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
(ผู้ที่เป็นตัวจริงและตัวสำรอง หากไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
- ๗ สัปดาห์ ก่อนวันบวช
ประกาศรายชื่อนาคที่จะบวชเรียนแต่ละรุ่น
พร้อมหนังสือรับรองสำหรับกรณีที่ต้องใช้ในการลางาน

(โดยเรียงลำดับจากผู้ยืนยันสิทธิ์ตัวจริง และตัวสำรอง จนครบตามจำนวนเสนาสนะที่ว่าง)บทเรียนที่ ๔   เตรียมซ้อมพิธีบวช

- ๓ สัปดาห์ ก่อนวันบวช
(ทุกวันอาทิตย์ ๓ ครั้ง เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
นาคร่วมกิจกรรม และซักซ้อมพิธีบวชร่วมกัน ณ อุโบสถ
พร้อมทั้งให้ญาติหรือผู้ปกครองมาประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมตัว และเตรียมการจัดงาน
โดยวัดสามารถจัดบริขารที่จำเป็นให้ได้ โดยผู้บวชไม่จำเป็นต้องเตรียมเองก็ได้
แต่หากผู้บวชต้องการจัดหาเอง พึงรอฟังคำชี้แจงในการหารือกันนี้ก่อน

- นาคเริ่มฝึกท่องคำแบบสำหรับพิธีบรรพชา อุปสมบท ตามแบบที่กำหนด
(คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ (ดูหน้า ๙๐ - ๙๙))
(คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิปวีดีโอตัวอย่างพิธีบรรพชาอุปสมบท)
- วันเสาร์ก่อนวันบวช (เวลาประมาณ ๙.oo - ๑๗.๐๐ น.) 
นัดหมายทำความสะอาดกุฏิ เสนาสนะ และเตรียมความพร้อมร่วมกัน
พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการบวชทั้งหมด

หมายเหตุ :
- กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบอกแจ้งผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กวัดญาณเวศกวัน
-
 แนวปฏิบัติในการสมัครบวชเรียนนี้ มุ่งหวังให้เป็นกระบวนการเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้สนใจ

   ให้ได้ศึกษาฝึกฝนตนเองไปตามลำดับ  และได้รับประโยชน์จากการบวชเรียนเต็มตามศักยภาพของตน
- แนวปฏิบัติในการสมัครบวชเรียนนี้  เริ่มใช้สำหรับรุ่นพรรษา ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
  ในระหว่างปี ๒๕๖๖- ๒๕๖๗ อาจมีการอนุโลมข้อปฏิบัติบางขั้นตอนสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูล
   โดยอาจได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง