บรรพชา-อุปสมบท


เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทางวัดญาณเวศกวันได้งดการจัดอุปสมบท ๒ รุ่นที่ผ่านมา คือ รุ่น พ.ค. ๒๕๖๔ และรุ่นพรรษา ๒๕๖๔ ทำให้มีผู้ได้รับคัดเลือกตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง ทางวัดได้ให้สิทธิ์เลือกรุ่นอุปสมบทใหม่ในปี ๒๕๖๕

ดังนั้นจึงขอแจ้งระงับการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนย่างทางธรรม และงดจัดกิจกรรม "ก่อนย่างทางธรรม" (การสัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครบวชรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๕) ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

*** ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด กรุณาติดตามมาตรการล่าสุดทาง facebook วัดญาณเวศกวัน ***ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการบวช

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน เป็นอย่างน้อย เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น

แผนการอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๑ ช่วงวันมาฆบูชา    (๑ เดือน : ๖ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ )
รุ่นที่ ๒ ช่วงวันวิสาขบูชา  (๑ เดือน : ๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ )
รุ่นที่ ๓ ช่วงเข้าพรรษา     (๓ เดือนในพรรษา : ๑๐ กรกฎาคม - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ )
รุ่นที่ ๔ ช่วงปีใหม่             (๑ เดือน : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ )
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ทางวัดจะกำหนดวันเวลาบรรพชา-อุปสมบทและจำนวนผู้บวช โดยพิจารณาจากความพร้อมของพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ ตลอดจน ความพร้อมเพรียงกันของผู้ประสงค์จะบวช และจำนวนเสนาสนะที่สามารถรองรับได้


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง