บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน เป็นอย่างน้อย เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น
 

กุลบุตรผู้มีศรัทธาคนใดประสงค์จะบวชเรียนที่วัดญาณเวศกวัน สามารถติดต่อเข้ารับการคัดเลือก ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน ในวันและเวลาดังต่อไปนี้
รุ่นที่ ๑ (มาฆบูชา) และ รุ่นที่ ๒ (วิสาขบูชา) ของปี
เขียนใบสมัครและพูดคุยในวันที่ ๑๐ ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.
รุ่นที่ ๓ (เข้าพรรษา) และ รุ่นที่ ๔ (สิ้นปี) ของปี
เขียนใบสมัครและพูดคุยในวันที่ ๖ เมษายน (วันจักรี) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผลพิจารณา ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากวันคัดเลือก
ทั้งนี้ทางวัดจะกำหนดวันเวลาบรรพชา-อุปสมบทและจำนวนผู้บวช โดยพิจารณาจากความพร้อมของพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ ตลอดจน ความพร้อมเพรียงกันของผู้ประสงค์จะบวช และจำนวนเสนาสนะที่สามารถรองรับได้

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง