บรรพชา-อุปสมบท


 *** *** *** *** *** *** *** ***
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้
กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท
ในหลักสูตร ๑ เดือน และ ๓ เดือน ของวัดญาณเวศกวัน
สามารถสมัครเพื่อรับการคัดเลือกผู้บวชได้ทางโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕
และนัดสัมภาษณ์ (ที่วัด หรือทางออนไลน์ ตามที่จะประกาศต่อไป)
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ (สำหรับผู้สมัครบวชรุ่น ๑ และ ๒ ปี ๖๖)
หมายเหตุ :
ไม่ได้รับสมัครรุ่นต้นปี ๖๕ เนื่องจากวัดต้องทยอย
บวชผู้ผ่านการคัดเลือกที่คั่งค้างจากปี ๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดก่อน
 *** *** *** *** *** *** *** ***


ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการบวช


ผู้ที่มีความประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน เป็นอย่างน้อย เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น


แผนการอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๕ 

รุ่นที่ ๑ ช่วงวันมาฆบูชา (๑ เดือน : ๖ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ )
รุ่นที่ ๒ ช่วงวันวิสาขบูชา (๑ เดือน : ๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ )
รุ่นที่ ๓ ช่วงเข้าพรรษา (๓ เดือนในพรรษา : ๑๐ กรกฎาคม - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ )
รุ่นที่ ๔ ช่วงปีใหม่ (๑ เดือน : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ )
หมายเหตุ :
- ๒ รุ่นแรกไม่เปิดรับสมัครใหม่ เพราะจำเป็นต้องให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในปีก่อนๆ
แต่บวชไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ให้มาบวชจนครบก่อน
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ทางวัดจะกำหนดวันเวลาบรรพชา-อุปสมบทและจำนวนผู้บวช โดยพิจารณาจากความพร้อม
ของพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ ตลอดจน ความพร้อมเพรียงกันของผู้ประสงค์จะบวช
และจำนวนเสนาสนะที่สามารถรองรับได้


กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสงค์จะบวชเรียนในหลักสูตรพระนวกะ รุ่นที่ ๑ หรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

-  สามารถมาสมัครด้วยตัวท่านเองผ่านระบบทัชสกรีนที่อาคารประชาสัมพันธ์
- ทางวัดจะส่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการบวช กติกาวัด ตารางกิจวัตร
และสื่อธรรมที่ต้องอ่าน-ฟังมาก่อน ไปยังอีเมล์ของท่าน
- นัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ประกาศผลการคัดเลือกภายใน ๑๐ วัน หลังสอบสัมภาษณ์

 

 เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง