บรรพชา อุปสมบท

 


".... การที่จะบรรลุผลของการบวช ก็ต้องมีการ "เรียน"
คือศึกษาฝึกหัดพัฒนาชีวิตของเรา ทั้งกาย วาจา ใจ และปัญญา
ให้ดี ให้ประณีต ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนกว่าจะละบาปอกุศลได้หมด
และเจริญกุศลให้เต็มที่ หลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์
มีชีวิตจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นอิสระ สงบสุขอย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า "บวชเรียน"
หมายความว่า บวชเพื่อเรียน หรือว่าการบวชก็คือชีวิตแห่งการเรียน ...."เมื่อเริ่มสนใจจะ "บวชเรียน"

กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสงค์ะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อบวชเรียนในหลักสูตรพระนวกะ 
ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน (ในช่วงพรรษา) เป็นอย่างน้อย
เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง
โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน (ในช่วงพรรษา)
มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น


กำหนดการ "บวชเรียน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖/๒๕๖๗

รุ่นที่ ๑/๖๖ ช่วงวันมาฆบูชา (๑ เดือน : ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ) (ปิดรับสมัคร)
รุ่นที่ ๒/๖๖ ช่วงวันวิสาขบูชา (๑ เดือน : ๒๑ พฤษภาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ) (ปิดรับสมัคร)
รุ่นที่ ๓/๖๖ ช่วงเข้าพรรษา (๓ เดือนในพรรษา : ๓๐ กรกฎาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
รุ่นที่ ๔/๖๖ ช่วงปีใหม่ (๑ เดือน : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗)
รุ่นที่ ๑/๖๗ ช่วงวันมาฆบูชา (๑ เดือน : ประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)การสมัคร "บวชเรียน" 
รุ่นที่ ๓ - ๔ ปี ๒๕๖๖ และ รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๗

ภายใน มี.ค. ๖๖           [บทเรียนที่ ๑ ทำความรู้จักกัน ก่อนสมัคร "บวชเรียน"]
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน
๖ เม.ย. ๖๖ [บทเรียนที่ ๒   ก่อนย่างทางธรรม]
๑๒.๐๐ น. ที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน

๑๓ เม.ย. ๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีโอกาสบวช
[บทเรียนที่ ๓   เตรียมบวช เรียนตั้งแต่ที่บ้าน]
๘ - ๑๐ สัปดาห์ก่อนวันบวช    ผู้ประสงค์จะบวช แจ้งยืนยันสิทธิ์
๗ สัปดาห์ ก่อนวันบวช ประกาศรายชื่อนาค
๓ สัปดาห์ ก่อนวันบวช           [บทเรียนที่ ๔   เตรียมซ้อมพิธีบวช]บทเรียนที่ ๑   ทำความรู้จักกัน ก่อนสมัคร "บวชเรียน"

- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการบวช ต่อไปนี้
- ฟังธรรมบรรยายชุด "ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม" 
- เชิญแวะมาชมบรรยากาศของวัด และร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
ก่อน คลิกที่นี่
เพื่อกรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๖)
 


บทเรียนที่ ๒   ก่อนย่างทางธรรม  ๖ เม.ย. ๖๖

ผู้สนใจสมัครบวชเรียนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "ก่อนย่างทางธรรม" ที่วัดญาณเวศกวัน
- ทำความรู้จักวัด และพบปะสนทนากับพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง
- ทดลองปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เช่น
การสวดสาธยายธรรม, เจริญจิตภาวนา, ฟังธรรม, กวาดทำความสะอาดเสนาสนะ
- ทำความรู้จัก หลักสูตรเสริมความรู้พระนวกะ
ศึกษาเพิ่มเติม : งานวิจัยเรื่อง "บวชพระ ให้ถึงธรรม (ในเวลาจำกัด)"บทเรียนที่ ๓   เตรียมบวช เรียนตั้งแต่ที่บ้าน

- ประกาศรายนามผู้ที่ผ่านกิจกรรม "ก่อนย่างทางธรรม" เพื่อเตรียมตัว บวชเรียน
ทั้งที่เป็นตัวจริง และตัวสำรอง ๗ วัน หลังกิจกรรม "ก่อนย่างทางธรรม"
- ชวนให้ทุกท่านฟังธรรมบรรยายชุด "ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม" ตอนที่ ๓ ถึง ๖๐
-
ชวนให้ทุกท่านเริ่มเตรียมตัว ปรับใจ และบันทึกการฝึกตนเล็กๆ น้อยๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์
- ๘ ถึง ๑๐ สัปดาห์ ก่อนวันบวช
ผู้ที่พร้อมสำหรับการบวชเรียน ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์ของการเป็นตัวจริง และตัวสำรอง

พร้อมส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคล จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
(ผู้ที่เป็นตัวจริงและตัวสำรอง หากไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
- ๗ สัปดาห์ ก่อนวันบวช
ประกาศรายชื่อนาคที่จะบวชเรียนแต่ละรุ่น
พร้อมหนังสือรับรองสำหรับกรณีที่ต้องใช้ในการลางาน

(โดยเรียงลำดับจากผู้ยืนยันสิทธิ์ตัวจริง และตัวสำรอง จนครบตามจำนวนเสนาสนะที่ว่าง)
- นาคเริ่มฝึกท่องคำแบบสำหรับพิธีบรรพชา อุปสมบท ตามแบบที่กำหนด
   (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ (ดูหน้า ๙๐ - ๙๙)
(คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดีโอตัวอย่างพิธีบรรพชาอุปสมบท) บทเรียนที่ ๔   เตรียมซ้อมพิธีบวช

- ทุกวันอาทิตย์ ๓ สัปดาห์ ก่อนวันบวช
นาคร่วมกิจกรรม และซักซ้อมพิธีบวชร่วมกัน
โดยทุกท่านฝึกซ้อมการท่องคำแบบสำหรับพิธีบรรพชา อุปสมบท ให้คล่องแคล่วดีแล้ว
- วันเสาร์ก่อนวันบวช 
นัดหมายทำความสะอาดกุฏิ เสนาสนะ และเตรียมความพร้อมร่วมกัน
พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการบวชทั้งหมด

หมายเหตุ :
- กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบอกแจ้งผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กวัดญาณเวศกวัน
-
 แนวปฏิบัติในการสมัครบวชเรียนนี้ มุ่งหวังให้เป็นกระบวนการเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้สนใจ

   ให้ได้ศึกษาฝึกฝนตนเองไปตามลำดับ  และได้รับประโยชน์จากการบวชเรียนเต็มตามศัพยภาพของตน
- แนวปฏิบัติในการสมัครบวชเรียนนี้  เริ่มใช้สำหรับรุ่นพรรษา ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
  ในระหว่างปี ๒๕๖๖- ๒๕๖๗ อาจมีการอนุโลมข้อปฏิบัติบางขั้นตอนสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูล
   โดยอาจได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง