บรรพชา-อุปสมบท


กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสงค์จะบวชเรียนในหลักสูตรพระนวกะ รุ่นที่ ๑ หรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
-  สามารถมาสมัครด้วยตัวท่านเองผ่านระบบทัชสกรีนที่อาคารประชาสัมพันธ์
- ทางวัดจะส่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการบวช กติกาวัด ตารางกิจวัตร
และสื่อธรรมที่ต้องอ่าน-ฟังมาก่อน ไปยังอีเมล์ของท่าน
- นัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ประกาศผลการคัดเลือกภายใน ๑๐ วัน หลังสอบสัมภาษณ์
ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการบวช
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน เป็นอย่างน้อย
เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง
โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน
มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น
แผนการอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๑ ช่วงวันมาฆบูชา (๑ เดือน : ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ )
รุ่นที่ ๒ ช่วงวันวิสาขบูชา (๑ เดือน : ๒๑ พฤษภาคม - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ )
รุ่นที่ ๓ ช่วงเข้าพรรษา (๓ เดือนในพรรษา : ๒๙ กรกฎาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ )
รุ่นที่ ๔ ช่วงปีใหม่ (๑ เดือน : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ )

หมายเหตุ :
รุ่นที่ ๓ และ ๔ นัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖
 
 
 
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง