บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน เป็นอย่างน้อย เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น
กุลบุตรผู้มีศรัทธาท่านใดประสงค์จะบวชเรียนที่วัดญาณเวศกวัน สามารถติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเองที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์

สำหรับรุ่นที่ ๑ ( ๑ เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ ) และรุ่นที่ ๒ ( ๑ เดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ )
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "ก่อนย่างทางธรรม" ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันรัฐธรรมนูญ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.
ทางวัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเข้าร่วมกิจกรรมก่อนย่างทางธรรม ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น และจะประกาศผลภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทางสื่อออนไลน์ของวัดญาณเวศกวัน

สำหรับรุ่นที่ ๓ ( ๓ เดือนในพรรษา : กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ ) และรุ่นที่ ๔ ( ๑ เดือน : ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ ) ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ทางวัดจะกำหนดวันเวลาบรรพชา-อุปสมบทและจำนวนผู้บวช โดยพิจารณาจากความพร้อมของพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ ตลอดจน ความพร้อมเพรียงกันของผู้ประสงค์จะบวช และจำนวนเสนาสนะที่สามารถรองรับได้


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง