บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีระยะเวลาในการบรรพชาอุปสมบท ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน เป็นอย่างน้อย เพราะวัดญาณเวศกวัน มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยจะมีการถวายความรู้แก่ภิกษุผู้บวชใหม่ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบท ตามประเพณีนิยมเท่านั้น

กุลบุตรผู้มีศรัทธาท่านใดประสงค์จะบวชเรียนที่วัดญาณเวศกวัน สามารถติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเองที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "ก่อนย่างทางธรรม" ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ (วันจักรี) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.

สำหรับรุ่นที่ ๓ (ในพรรษา ๓ เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม) และรุ่นที่ ๔ (๑ เดือน : เดือนธันวาคม)
ทางวัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และเข้าร่วมกิจกรรมก่อนย่างทางธรรม ในวันที่ ๖ เมษายน เท่านั้น และจะประกาศผลภายใน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  ทางสื่อออนไลน์ของวัดญาณเวศกวัน


ทั้งนี้ทางวัดจะกำหนดวันเวลาบรรพชา-อุปสมบทและจำนวนผู้บวช โดยพิจารณาจากความพร้อมของพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ ตลอดจน ความพร้อมเพรียงกันของผู้ประสงค์จะบวช และจำนวนเสนาสนะที่สามารถรองรับได้

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง