แนวทางการบวชเรียน ณ วัดญาณเวศกวัน


โปรดศึกษาว่าสอดคล้องกันกับแนวทางและความประสงค์ของท่านหรือไม่

  • ผู้สมัครบวชต้องบวชเรียนเป็นระยะเวลา ๑ เดือนในรุ่นนอกพรรษา หรือ ๔ เดือน ในรุ่นเข้าพรรษาเป็นอย่างต่ำ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ที่ประสงค์บวชด้วยระยะเวลาต่ำกว่านี้ เนื่องจากทางวัดจะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้อย่างเต็มที่
  • ผู้บวชต้องถือว่าการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม เป็นสาระและเป็นหน้าที่ในการบวชของตน ทั้งนี้เพราะเป็นประเพณี “บวชเรียน” และเป็นกิจจำเป็นเบื้องต้นสำหรับผู้บวชใหม่ที่จะได้รู้จักพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง ทางวัดจึงจัดชั้นเรียนถวายความรู้ให้แก่พระใหม่ทุกรุ่น โดยให้เข้าเรียนในชั้นวันละ ๒ คาบ ในเวลาเช้าและบ่าย ฝึกจิตตภาวนาอีก ๑ ชั่วโมงในช่วงเย็นสัปดาห์ละ ๕ วัน และขอให้ช่วยเหลือทำกิจส่วนรวมในช่วงวันหยุด
  • เน้นการอ่านหนังสือ และฟังเสียงธรรมบรรยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  • เป็นเบื้องต้นก่อน เมื่อผ่านช่วงการเรียนการสอนไปแล้วจึงให้ศึกษาหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติม
  • ไม่อนุญาตให้นำนำโทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดมาใช้ในระหว่างการบวชเรียนเป็นพระนวกะ ตราบจนมีพรรษามากขึ้นและมีความจำเป็นต้องใช้ในกิจเพื่อพระศาสนาจึงสามารถขออนุญาตจากสังฆะได้ ทั้งนี้พระนวกะสามารถใช้โทรศัพท์พื้นฐานของวัดได้เมื่อมีความจำเป็น
  • เน้นให้พระสงฆ์มุ่งหน้าในการเจริญไตรสิกขาเพื่อพัฒนาตน พร้อมกันนั้นก็มีฉันทะที่จะนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ตั้งอยู่บนทางที่ถูกต้องดีงาม ทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยน้ำใจงาม
  • ไม่อนุญาตให้คฤหัสถ์ โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิง เข้าไปพบในบริเวณกุฏิที่พัก ขอให้พบปะพูดคุยในส่วนที่เหมาะสม ไม่ลับหูลับตา
  • ก่อนจะตัดสินใจสมัครบวชควรได้รู้จักคุ้นเคยกับวัดให้พอสมควร ซึ่งตามประเพณีบวชเรียนแต่เดิมให้ผู้จะมาบวชมาอยู่วัดก่อนบวชอย่างน้อย ๑ เดือน แต่ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไปไม่อำนวย ถึงกระนั้นผู้ประสงค์บวช ก่อนสมัครควรได้มาเยี่ยมเยือนพบปะพระสงฆ์และร่วมกิจกรรมที่วัดหลายๆครั้ง เพื่อมีโอกาสพิจารณาว่าแนวทางของวัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบวชของตนหรือไม่ และทางวัดก็จะได้มีโอกาสให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้สมัครในการเตรียมตัวบวช
  • ฝึกตนเองในการดูแลทำความสะอาดเสนาสนะ, จีวร, พื้นที่ใช้สอยส่วนรวมด้วยตนเอง (เช่นการกวาดถู, การซักผ้าโดยไม่พึ่งพาอุปกรณ์เกินความจำเป็น)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง