สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถถวายสังฆทานได้ใน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยขอเว้นช่วงเวลาในการฉันภัตตาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. และภัตตาหารเพล ๑๑.๐๐ น. ของทุกวัน
 

ทั้งนี้ หลังเวลา ๑๒.๐๐ น. ของดการรับถวายสังฆทานที่เป็นอาหารทั้งสดและแห้ง เพื่อเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย และหากต้องการนิมนต์พระภิกษุมากกว่า ๑ รูป เพื่อถวายสังฆทานหรือประกอบพิธี โปรดแจ้งนิมนต์ล่วงหน้าทางโทรศัพท์  (๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๒-๔๘๒-๗๓๗๕ ต่อ ๑๒๑) หรือติดต่อพระภัตตุเทสก์ พระมหาเอกวัฒน์ เอกคฺคจิตโต (ต่อ ๑๐๔)

 


 

 เวลารับถวายสังฆทาน

 จันทร์-ศุกร์                                สถานที่

   ช่วงที่ ๑    ๗.๓๐ น.              หอฉัน (ก่อนภัตตาหารเช้า)
   ช่วงที่ ๒    ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.    ศาลาบำเพ็ญกุศล
   ช่วงที่ ๓    ๑๐.๔๕ น.            หอฉัน (ก่อนภัตตาหารเพล)

 

เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์             สถานที่

   ช่วงที่ ๑     ๗.๓๐ น.              หอฉัน (ก่อนภัตตาหารเช้า)
   ช่วงที่ ๒     ๙.๐๐-๙.๔๕ น.     ศาลาบำเพ็ญกุศล
   ช่วงที่ ๓     ๙.๔๕-๑๐.๓๐ น.   ศาลาบำเพ็ญกุศล
   ช่วงที่ ๔     ๑๐.๔๕ น.            หอฉัน (ก่อนภัตตาหารเพล)
   ช่วงที่ ๕     ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  ศาลาบำเพ็ญกุศล
   ช่วงที่ ๖     ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ศาลาบำเพ็ญกุศล 

 

หมายเหตุ

๑. สาธุชนถวายสังฆทานในเวลาและสถานที่ที่กำหนด
๒. พระภิกษุ ๑ รูป เป็นตัวแทนสงฆ์ รับสังฆทานในแต่ละช่วง 
๓. หากประสงค์จะถวายพระหลายรูป โปรดนิมนต์ล่วงหน้า

 

 
 

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ เกี่ยวกับการถวายสังฆทาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง