สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถถวายสังฆทานได้ใน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยขอเว้นช่วงเวลาในการฉันภัตตาหารเช้า ๐๘.๐๐ น. และภัตตาหารเพล ๑๑.๐๐ น. ของทุกวัน

ทั้งนี้ หลังเวลา ๑๒.๐๐ น. ของดการรับถวายสังฆทานที่เป็นอาหารทั้งสดและแห้ง เพื่อเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย และหากต้องการนิมนต์พระภิกษุมากกว่า ๑ รูป เพื่อถวายสังฆทานหรือประกอบพิธี โปรดแจ้งนิมนต์ล่วงหน้าทางโทรศัพท์  (๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๒-๔๘๒-๗๓๗๕ ต่อ ๑๒๑) หรือติดต่อพระภัตตุเทสก์ พระมหาเอกวัฒน์ เอกคฺคจิตฺโต (ต่อ ๑๐๔)

ทบทวนเรื่องสังฆทาน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


เวลารับถวายสังฆทาน

 
จันทร์-ศุกร์
สถานที่
  ช่วงที่ ๑ ๗.๓๐ น. ศาลาบำเพ็ญกุศล
  ช่วงที่ ๒ ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ศาลาบำเพ็ญกุศล
  ช่วงที่ ๓ ๑๐.๔๕ น. ศาลาบำเพ็ญกุศล

 
เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์
สถานที่
  ช่วงที่ ๑ ๗.๓๐ น. ศาลาบำเพ็ญกุศล
  ช่วงที่ ๒ ๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ศาลาบำเพ็ญกุศล
  ช่วงที่ ๓ ๑๐.๔๕ น. ศาลาบำเพ็ญกุศล
  ช่วงที่ ๔ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ศาลาบำเพ็ญกุศล

หมายเหตุ

  1. สาธุชนถวายสังฆทานในเวลาและสถานที่ที่กำหนด
  2. พระภิกษุ ๑ รูป เป็นตัวแทนสงฆ์ รับสังฆทานในแต่ละช่วง
  3. หากประสงค์จะถวายพระหลายรูป โปรดนิมนต์ล่วงหน้า

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ เกี่ยวกับการถวายสังฆทาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง