การขออนุญาตผลิต/เผยแพร่สื่อธรรมะ

วัดญาณเวศกวัน มุ่งให้พระสงฆ์บำเพ็ญศาสนกิจ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา คือ เล่าเรียนปริยัติ ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ พระพุทธศาสนา ให้ปัญญา นำพาประชาชนเข้าสู่ธรรม นอกจากกิจวัตรทั่วไปแล้ว ได้เน้นการฝึกอบรม โดยเฉพาะมีการเปิดสอนนวกภูมิ ประจำปี และทุกคราวที่มีผู้อุปสมบทใหม่ ในด้านการเผยแผ่ธรรม นอกจากการสนทนา เทศนาบรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และโอกาสสมควรทั้งในและนอกวัดแล้ว ยังอนุญาตให้สาธุชนผู้มีบุญเจตนานำธรรมบรรยายและธรรมกถาที่แสดงในโอกาสต่างๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดจนจัดทำหนังสือและสื่อธรรมต่างๆ แจกจ่ายให้เปล่าเป็นธรรมทานเป็นประจำสม่ำเสมอ

การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ หรือผลิตซีดีธรรมะ

เนื่องจากวัดญาณเวศกวัน กำลังจัดปรับระบบวางระเบียบในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมทาน ให้สะดวกเรียบร้อยโล่งคล่องยิ่งขึ้น ทางวัดจึงขอหยุดพักการออกใบอนุโมทนาอนุญาตการพิมพ์หนังสือธรรมทาน เป็นการชั่วคราว จนกว่าการจัดปรับระบบวางระเบียบนั้นจะเสร็จสิ้น จึงขอให้ท่านผู้มีศรัทธา รอ หรือเลื่อนเวลา ที่จะขอพิมพ์หนังสือออกไปก่อน ถ้าเป็นกรณีจำเป็นต้องมีหนังสือทันงานที่มีกำหนดการแน่นอนเลื่อนไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ โทร ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓ กด ๒) 

ผู้ที่สนใจสามารถทำจดหมายหรือกรอกแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์เพื่อจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นผลงานของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยระบุชื่อหนังสือ ชื่อเจ้าภาพ โอกาสที่พิมพ์เผยแพร่  และวันที่ใช้งาน และเมื่อได้การตอบรับอนุญาตแล้ว สามารถมารับต้นฉบับพร้อมจดหมายอนุโมทนาเพื่อนำไป ดำเนินการจัดพิมพ์ตามความประสงค์ของท่านเจ้าภาพได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เป็นการให้เปล่าโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ทั้งใน กรณีที่เป็นการพิมพ์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกและเพื่อจำหน่าย แล้วนำไปจัดพิมพ์เองที่ไหนๆ ก็ได้ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ถ้าเต็มใจ ควรนำหนังสือมามอบถวายเป็นตัวอย่าง/หลักฐานทางสถิติ ๒๒ เล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ และตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ถ้าเป็นการขอไปพิมพ์จำหน่าย เช่น สำนักพิมพ์ ห้ามนำหนังสือมามอบหรือถวายเกินจำนวนที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นของที่ระลึก (รายละเอียดการขอออนุญาต ติดต่อได้ที่ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ โทร ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓ กด ๒)

โปรดดูรายละเอียด หลักและวิธีปฏิบัติในการขอพิมพ์หนังสือธรรม

ดาวน์โหลดใบขออนุญาตพิมพ์หนังสือ

การขอพิมพ์ กาลานุกรม เพื่อจำหน่าย

หนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทุกเล่ม ถ้าขออนุญาตมาโดยถูกต้อง มีความชัดเจน กระจ่าง สว่างใส ไม่มีวาระอื่นซ่อนเร้น ก็อนุญาตให้พิมพ์เพื่อแจกหรือจำหน่ายได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่สำหรับหนังสือกาลานุกรมนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะเนื้อเรื่อง ส่วนภาพประกอบกว่า ๕๐๐ ภาพนั้น บางส่วนเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ เช่น แผนที่และภาพถ่ายสถานที่ บางส่วนเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะเก่าแก่หมดอายุ เช่นภาพจิตรกรรมต่างๆ และส่วนที่เหลือซึ่งมีจำนวนมากนั้น ได้นำมาหรือขออนุญาตมาใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่นใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อจำหน่าย เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะขอพิมพ์ขายสามารถทำได้โดยติดต่อไปยังเจ้าของภาพต่างๆ ราว ๔๐๐ ราย เพื่อทำการขออนุญาตให้ถูกต้อง เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็ให้นำหลักฐานยืนยันการยินยอมจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ส่งมาให้วัดพิจารณาเพื่อมอบต้นฉบับงานพิมพ์ให้ต่อไป

การขออนุญาต แปลธรรมนิพนธ์ เป็นภาษาต่างประเทศ

ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ โทร ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓ กด ๒ 

กรุณาอ่าน บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์การแปล

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง