เกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมัครบวช

 


๑. ผู้สมัครทั่วไป
  • ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระธรรมวินัย และต้องห้ามตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๖  (ดูรายละเอียดในเรื่อง "คุณสมบัติผู้บวช")
  • มีความชอบและลักษณะนิสัยสอดคล้องกับแนวทางการบวชเรียนของวัดญาณเวศกวัน
  • เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ถือตัวถือตนเป็นคนว่ายาก มีน้ำอดน้ำทน เป็นคนมีน้ำใจ ใฝ่ศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ไม่มีทัศนคติในแง่ลบอันจะขัดขวางต่อการบวชเรียนและการอยู่ร่วมกันในสังฆะ และสามารถปฏิบัติตามกติกาสงฆ์วัดญาณเวศกวันได้
 

๒. ผู้สมัครที่จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไปตามข้อที่ ๑ ครบถ้วน
  • ผู้สมัครบวชที่บิดามารดาบุรพการีเป็นผู้สร้างวัด หรือมาทำบุญที่วัดญาณเวศกวันแต่เก่าก่อน ควรได้รับการพิจารณาก่อน โดยถือตามประเพณีดีงามสืบมาแต่โบราณ ในความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนข้างเคียงและชุมชนผู้ศรัทธา ที่ว่าบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทำบุญวัดไหน ก็ให้ลูกหลานบวชที่วัดนั้น โดยถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งด้วย
  • ท่านผู้ที่มาเจริญบุญเจริญกุศล ร่วมกิจกรรมของวัดเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งยังได้เตรียมตัวบวชไว้เป็นเวลานาน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง