ข้อชี้ชวนปฏิบัติ

ข้อที่ชวนให้พระใหม่ประพฤติปฏิบัติ

เพื่อความดีงามแห่งสงฆ์และเพื่อเสริมประโยชน์แห่งชีวิตพรหมจรรย์


นอกจากข้อที่มีมติให้วางเป็นกติกาแล้ว พระสงฆ์ที่ประชุมกัน ยังได้พิจารณาข้อที่นวกภิกษุควรประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีงามแห่งสงฆ์ และเพื่อเสริมประโยชน์แห่งชีวิตพรหมจรรย์อีกหลายประการ ซึ่งได้รวมไว้เป็นข้อแนะนำและข้อเตือนใจ เพื่อชวนกันประพฤติปฏิบัติสืบไป ดังนี้

๑. วันพระ: ทำความสะอาดกุฏิที่พัก และนัดกันชำระเสนาสนะส่วนกลาง
๒. ไม่นำสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่ไม่เกื้อกูลต่อการศึกษาพระธรรมวินัยมาอ่านในวัด เช่น หนังสือบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ ข่าวกีฬา ตำราเรียนวิชาภายนอก ฯลฯ เว้นแต่ที่วัดจัดไว้ หรือได้รับอนุญาตจากพระผู้ปกครองแล้ว
๓. เมื่อมีความต้องการใช้ปัจจัย ๔ หรือสิ่งของเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บอกแจ้งแก่พระเก่าเพื่อช่วยจัดหาหรือแนะนำตามสมควร ไม่ไปหาซื้อเอง และไม่นำของสงฆ์ไปใช้โดยพลการ
๔. ไม่ใช้พนักงานในวัด ไปซื้อหาสิ่งของใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพระผู้ปกครองแล้ว
๕. ไม่พูดคุยกันเป็นกลุ่ม ในที่ทั่วไป หรือในกุฏิ ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเพื่อสนทนาธรรมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
๖. ไม่พูดคุยเรื่องเอิกเกริกเฮฮา เช่น หนัง ละคร ข่าวกีฬา ฯลฯ ที่ไม่เกื้อกูลต่อการศึกษาพระธรรมวินัย
๗. ถ้ามีกิจต้องพบปะกับญาติโยม ไม่ต้อนรับโยมที่กุฏิ แต่ให้ต้อนรับนอกเขตสงฆ์ โดยครองจีวรให้เรียบร้อย นั่งในที่เหมาะสม ถ้าญาติโยมเป็นสุภาพสตรี ต้องมีพระพี่เลี้ยงหรือเพื่อนภิกษุอยู่ด้วย
๘. ไม่ออกนอกวัดไปทำธุระใดๆ นอกจากมีความจำเป็นจริงๆ และได้รับอนุญาตจากพระผู้ปกครองแล้ว
๙. ไม่เที่ยวไปโดยลำพังตนเอง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และมีพระพี่เลี้ยงที่พระผู้ปกครองเห็นสมควร    ร่วมไปด้วย
๑๐. พระใหม่ผู้มีฉันทะจะอยู่ครองเพศนานกว่าที่แสดงความจำนงไว้ พึงแจ้งสงฆ์เพื่อขอความเห็นชอบตามลำดับ
ทั้งนี้ ในข้อที่เป็นหลักทั่วไป ได้ชวนให้พระเก่าประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่าง


วัดญาณเวศกวัน
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง