กิจกรรม

กรรมฐานใต้โบสถ์

ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน
สอน Online และ Onsite ทุกวันเสาร์เวลา ๑๐.๐๐ น.
เริ่มสอนวันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ไลฟ์สด ทุกวันเสาร์ ทางยูทูป Buddhist Dhamma

หมายเหตุ : จัดกิจกรรมเฉพาะวันเสาร์ งดกิจกรรมวันอาทิตย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  "กรรมฐานใต้โบสถ์ : ญาณเมตตา"
https://www.facebook.com/nyanmeta
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง