กิจกรรม

สงบ สติ อารมณ์

ทุกวันเสาร์ เข้าพรรษา
๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ใต้อุโบสถหรือหอสมุดชั้น ๒
วัดญาณเวศกวัน

ดูรายละเอียด ลงทะเบียน

กรรมฐานใต้โบสถ์

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
๐๙.๔๕-๑๒.๐๐ น.
ที่อุโบสถชั้นล่าง

ดูรายละเอียด

คุยกับพระ

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ
และพาคุณหาทางออกจากปัญหา
ด้วยปัญญา

ดูรายละเอียด

การบรรยายธรรม

พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนากถาก่อนฉันภัตตาหารเช้าและเพล ทุกวัน เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. และ ๑๐.๔๕ น.

ดูรายละเอียด

ตักบาตรเทโว

งานบุญประจำปี วันออกพรรษา

ก่อนย่างทางธรรม

กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการบวชเรียน และ
สมัครรับการสัมภาษณ์คัดเลือก

ดูรายละเอียด

สวดมนต์ ฟังธรรม

สวดมนต์แปล ฟังธรรม
ทุกค่ำวันพุธ
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ดูรายละเอียด

งานบำเพ็ญกุศลพระครูสังฆรักษ์ฉายฯ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ของทุกปี
ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดญาณเวศกวัน

ดูรายละเอียด
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง