กิจกรรม

สงบ สติ อารมณ์

ฝึกใจให้สงบ เจริญสติสัมปชัญญะ รู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบ

 

ทุกวันเสาร์  
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
๖ เม.ย. - ๑๓ ก.ค. ๖๗
เว้นวันเสาร์ที่ ๒๐ เม.ย. 


ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
(เฉพาะ ๑๓ ก.ค. จัดกิจกรรมที่ ญาณเวศก์ธรรมศาลา)

ดำเนินกิจกรรมโดย พระวรท ธมฺมธโร

เงื่อนไขการเข้าร่วม

๑. ฟุ้งซ่าน
๒. คิดมาก
๓. นิสัยไม่ดี
๔. มีกิเลส


รูปแบบกิจกรรม

๑. นั่งเจริญสติ
๒. เดินเจริญสติ
๓. แสดงธรรม , ถาม-ตอบ , สอบอารมณ์

**สามารถร่วมกิจกรรมในช่วงวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โปรดแต่งกายชุดสุภาพ**

คลิกดูภาพตัวอย่างกิจกรรม

s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง