พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓๒ (มกราคม ๒๕๕๕) ฉบับปรับขยาย (การพิมพ์ครั้งแรก ของฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์) ประดิษฐาน ๒๖ ศตวรรษกาล ๒๕๕๕ ซึ่งจัดปรับเพิ่มเติม [๓๐] + ๑,๑๓๖ + [๕๔] + ดัชนี ๑๔๐ = ๑,๓๖๐ หน้า
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๕๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ISBN978-616-7585-10-9
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง