พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรมนั้น สรุปได้ ๒ อย่าง คือ

๑. แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นำมาแสดงเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่างๆ ขึ้นแล้วยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้นๆ ด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญา

๒. แสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติ ความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพชีวิตของบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ เป็นต้น

หมายเหตุ ::
หนังสือเล่มนี้มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ ตามโอกาส ผู้อ่าน ผู้ศึกษา พึงติดตามดูข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน หรือ คลิก เพื่ออ่านหนังสือ "พุทธธรรมออนไลน์" พร้อมระบบเชื่อมโยงพระไตรปิฎกและพจนานุกรม

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓๒ (มกราคม ๒๕๕๕) ฉบับปรับขยาย (การพิมพ์ครั้งแรก ของฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์) ประดิษฐาน ๒๖ ศตวรรษกาล ๒๕๕๕ ซึ่งจัดปรับเพิ่มเติม [๓๐] + ๑,๑๓๖ + [๕๔] + ดัชนี ๑๔๐ = ๑,๓๖๐ หน้า
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๕๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ISBN978-616-7585-10-9
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง