มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคต

๑๐ คำถาม
"บทสัมภาษณ์วิเศษ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)"

๑. ท่านเจ้าคุณอาจารย์คาดหวังให้ หนังสือ พุทธธรรม
ยังประโยชน์ต่อสาธารณชนได้อย่างไรมากที่สุด ?
๒. หนังสือ พุทธธรรม ที่เผยแพร่มีหลายรุ่นหลายขนาด ผู้ที่มีหนังสือรุ่นแรกๆ
หรือเล่มเล็กจะพลาดหลักธรรมอะไรไปบ้างหรือไม่ ?
และควรต้องขวนขวายหา พุทธธรรม เล่มใหญ่มาศึกษาหรือไม่ ?
๓. ประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถอ่านหนังสือ พุทธธรรม ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
จะใช้ประโยชน์จากการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ?
๔. หากยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ พุทธธรรม
ด้วยไม่ชอบอ่านหนังสือยาวๆ ท่านมีคำแนะนำให้คนเหล่านั้น
ศึกษาพระธรรมอย่างไร ?
๕. การศึกษาหนังสือ พุทธธรรม ผู้อ่านควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้ได้ครบ
ทั้ง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ?
๖. มีหนังสือเล่มใดที่เป็นแรบันดาลใจ หรือเป็นแรงดลใจในการพัฒนา
หนังสือ พุทธธรรม บ้าง ?
๗. ในภายภาคหน้าที่ยุคของสังคมเปลี่ยนไป หนังสือ พุทธธรรม
ควรได้ปรับปรุงรูปแบบและการใช้ภาษาให้เข้ากับยุคสมัย จะดีหรือไม่ ?
๘. ปัจจุบันมีรูปแบบการนำเสนอหลายรูปแบบ เช่น ทำเป็นเล่มเล็ก เล่มย่อ
electronic book หนังสือเสียง ทำภาพหรือการ์ตูนประกอบ ท่านจะมี
ความประสงค์ให้นำต้นฉบับไปพัฒนานำเสนอในรูปแบบอื่นๆ อย่างไรบ้าง ?
๙. และท่านมีข้อจำกัด หรือไม่ประสงค์ในการนำไปเผยแพร่ในรูปแบบใดบ้าง ?
๑๐. มีส่วนใดในหนังสือ พุทธธรรม ที่ท่านตั้งใจไว้ว่าน่ามีการขยายต่อได้อีก
หากมีคณะใดคณะหนึ่งรับไปทำงานขยายต่อ ท่านจะอนุโมทนาหรือไม่ ?

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง