มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคต

Languageไทย
Abstract๑๐ คำถาม
"บทสัมภาษณ์วิเศษ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)"

๑. ท่านเจ้าคุณอาจารย์คาดหวังให้ หนังสือ พุทธธรรม
ยังประโยชน์ต่อสาธารณชนได้อย่างไรมากที่สุด ?
๒. หนังสือ พุทธธรรม ที่เผยแพร่มีหลายรุ่นหลายขนาด ผู้ที่มีหนังสือรุ่นแรกๆ
หรือเล่มเล็กจะพลาดหลักธรรมอะไรไปบ้างหรือไม่ ?
และควรต้องขวนขวายหา พุทธธรรม เล่มใหญ่มาศึกษาหรือไม่ ?
๓. ประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถอ่านหนังสือ พุทธธรรม ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
จะใช้ประโยชน์จากการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ?
๔. หากยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ พุทธธรรม
ด้วยไม่ชอบอ่านหนังสือยาวๆ ท่านมีคำแนะนำให้คนเหล่านั้น
ศึกษาพระธรรมอย่างไร ?
๕. การศึกษาหนังสือ พุทธธรรม ผู้อ่านควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้ได้ครบ
ทั้ง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ?
๖. มีหนังสือเล่มใดที่เป็นแรบันดาลใจ หรือเป็นแรงดลใจในการพัฒนา
หนังสือ พุทธธรรม บ้าง ?
๗. ในภายภาคหน้าที่ยุคของสังคมเปลี่ยนไป หนังสือ พุทธธรรม
ควรได้ปรับปรุงรูปแบบและการใช้ภาษาให้เข้ากับยุคสมัย จะดีหรือไม่ ?
๘. ปัจจุบันมีรูปแบบการนำเสนอหลายรูปแบบ เช่น ทำเป็นเล่มเล็ก เล่มย่อ
electronic book หนังสือเสียง ทำภาพหรือการ์ตูนประกอบ ท่านจะมี
ความประสงค์ให้นำต้นฉบับไปพัฒนานำเสนอในรูปแบบอื่นๆ อย่างไรบ้าง ?
๙. และท่านมีข้อจำกัด หรือไม่ประสงค์ในการนำไปเผยแพร่ในรูปแบบใดบ้าง ?
๑๐. มีส่วนใดในหนังสือ พุทธธรรม ที่ท่านตั้งใจไว้ว่าน่ามีการขยายต่อได้อีก
หากมีคณะใดคณะหนึ่งรับไปทำงานขยายต่อ ท่านจะอนุโมทนาหรือไม่ ?
from การสนทนาธรรม
First publishing:No related data
Latest publishing onPublishing no. 3 2555
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.